ఫిబ్రవరి 2024 - శుభ వివాహ తేదీలు & నూతన గృహ ప్రవేశ ముహూర్త తేదీలు | February 2024 - Marriage Dates & New Home Entry Dates

ఫిబ్రవరి, 2024 - శుభ వివాహ తేదీలు | వివాహ ముహూర్తం తేదీలు | హిందూ వివాహ తేదీలు

1. ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 4, 05:50 PM - సోమ, ఫిబ్రవరి 5, 05:44 AM - అనురాధ నక్షత్రం.

2. సోమ, ఫిబ్రవరి 12, 02:56 PM - సోమ, ఫిబ్రవరి 12, 05:44 PM - ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రం.

3. బుధ, ఫిబ్రవరి 14, 06:39 AM - బుధ, ఫిబ్రవరి 14, 10:43 AM - రేవతి నక్షత్రం.

4. ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 18, 12:38 PM - సోమ, ఫిబ్రవరి 19, 10:33 AM - మృగశీర్ష నక్షత్రం.

5. సోమ, ఫిబ్రవరి 26, 01:24 AM - సోమ, ఫిబ్రవరి 26, 03:26 PM - ఉత్తర ఫాల్గుణి నక్షత్రం.

6. గురు, ఫిబ్రవరి 29, 10:22 AM - శుక్ర, మార్చి 1, 06:22 AM స్వాతి నక్షత్రం.

ఫిబ్రవరి, 2024 - గృహ ప్రవేశ ముహూర్తం తేదీలు | హౌస్ వార్మింగ్ మరియు హౌస్ షిఫ్టింగ్ శుభ తేదీలు

1. సోమ, ఫిబ్రవరి 12, 02:56 PM - సోమ, ఫిబ్రవరి 12, 05:44 PM - ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రం.

2. సోమ, ఫిబ్రవరి 19, 06:37 AM - సోమ, ఫిబ్రవరి 19, 10:33 AM - మృగశీర్ష నక్షత్రం.

ఫిబ్రవరి, 2024 - ముఖ్యమైన పనులకు ముహూర్తం తేదీలు | విలువైన వస్తువుల కొనుగోలుకు అనుకూలమైన తేదీలు

1. సోమ, ఫిబ్రవరి 12, 02:56 PM - సోమ, ఫిబ్రవరి 12, 05:44 PM - ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రం.

2. బుధ, ఫిబ్రవరి 14, 06:39 AM - బుధ, ఫిబ్రవరి 14, 12:10 PM - రేవతి నక్షత్రం.

3. ఆదివారం, ఫిబ్రవరి 18, 08:15 AM - సూర్యుడు, ఫిబ్రవరి 18, 09:22 AM - రోహిణి నక్షత్రం.

4. బుధ, ఫిబ్రవరి 21, 06:36 AM - బుధ, ఫిబ్రవరి 21, 02:17 PM - పునర్వసు నక్షత్రం.

Tags: Suba Muhurtham Dates 2024, Shubha Muhurtham, Muhurtham Dates in February 2024, Marriage Dates February, House opening, Marriage Muhurthas

Comments