Vishnu Sahasranama Stotram Lyrics in Telugu | విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రం 


విష్ణు సహస్ర నామ స్తోత్రము మహాభారతం లోని అనుశాసనిక పర్వంలో 149వ అధ్యాయంలో ఉంది. కురుక్షేత్ర యుద్ధానంతరం అంపశయ్య మీద ఉన్న భీష్ముడు ఈ స్తోత్రాన్ని యుధిష్ఠిరునకు (ధర్మరాజుకు) ఉపదేశిస్తాడు. ఈ స్తోత్ర పారాయణం వలన సకల వాంఛితార్థ ఫలదాయకమని ఆ విధమైన విశ్వాసం ఉన్నవారి నమ్మకం. స్తోత్రం ఉత్తర పీఠిక (ఫలశ్రుతి) లో ఈ శ్లోకం "ధర్మార్థులకు ధర్మము, అర్థార్థులకు అర్థము, కామార్థులకు కామము, ప్రజార్థులకు ప్రజను ప్రసాదించును" అని చెప్పబడింది.
విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రపఠనానికి ముందుగా లక్ష్మీ అష్టోత్తర స్తోత్రాన్ని పఠించడం చాలామంది పాటించే ఆనవాయితీ. 

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం లో భాగాలు : 
పూర్వపీఠిక :  గణపతి ప్రార్ధన , శ్రీ వైశంపాయన ఉవాచ , యుధిష్టిర ఉవాచ, యుధిష్టిర ఉవాచ, భీష్మ ఉవాచ ,   పూర్వన్యాస: , అంగన్యాస:  వీటి తరువాత ధ్యానం . 

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ధ్యానమ్ :

క్షీరోదన్వత్ప్రదేశే శుచిమణి విలసత్ సైకతే మౌక్తికానాం
మాలాకౢప్తాసనస్ధః స్ఫటికమణి నిభైః, మౌక్తికైః మణ్డితాంగః|
శుభ్రైరభ్రైరదభ్రైః ఉపరి విరచితైః ముక్తపీయూషవర్షైః|
ఆనందీ నః పునీయాత్ అరినళిన గదా శంఖపాణిః ముకుందః||

భూఃపాదౌ యస్యనాభిః వియదసురనిలః చంద్రసూర్యౌచనేత్రే|
కర్ణావాసాశ్శిరోద్యౌః ముఖమపి దహనో యస్యవాస్తేయమబ్ధిః|
అన్తస్థం యస్యవిశ్వం సురనర ఖగగో భోగి గంధర్వ దైత్యైః
చిత్రం రం రమ్యతే తం త్రిభువనవపుషం విష్ణుమీశం నమామి|

శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం|
లక్ష్మీకాన్తం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వన్దే విష్ణుంభవభయహరం సర్వలోకైక నాధమ్||

మేఘశ్యామం పీతకౌసేయవాసం శ్రీవత్సాంకంకౌస్ధుభోద్భాసితాంగం|
పుణ్యోపేతం పుణ్డరీకాయతాక్షం విష్ణుం వన్దే సర్వలోకైకనాధమ్||

సశంఖ చక్రం సకిరీటకుణ్డలం సపీతవస్త్రం సరసీరుహేక్షణం|
సహారవక్షస్ధల శోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణుం శిరసా చతుర్భుజమ్||

ధ్యానం తరువాత పంచపూజలు 

విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం ప్రారంభం 

విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూతభవ్యభవత్ప్రభుః .
భూతకృద్భూతభృద్భావో భూతాత్మా భూతభావనః .. 1

పూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమా గతిః .
అవ్యయః పురుషః సాక్షీ క్షేత్రజ్ఞోఽక్షర ఏవ చ .. 2

యోగో యోగవిదాం నేతా ప్రధానపురుషేశ్వరః .
నారసింహవపుః శ్రీమాన్ కేశవః పురుషోత్తమః .. 3

సర్వః శర్వః శివః స్థాణుర్భూతాదిర్నిధిరవ్యయః .
సంభవో భావనో భర్తా ప్రభవః ప్రభురీశ్వరః .. 4

స్వయంభూః శమ్భురాదిత్యః పుష్కరాక్షో మహాస్వనః .
అనాదినిధనో ధాతా విధాతా ధాతురుత్తమః .. 5

అప్రమేయో హృషీకేశః పద్మనాభోఽమరప్రభుః .
విశ్వకర్మా మనుస్త్వష్టా స్థవిష్ఠః స్థవిరో ధ్రువః .. 6

అగ్రాహ్యః శాశ్వతః కృష్ణో లోహితాక్షః ప్రతర్దనః .
ప్రభూతస్త్రికకుబ్ధామ పవిత్రం మఙ్గలం పరమ్ ..7

ఈశానః ప్రాణదః ప్రాణో జ్యేష్ఠః శ్రేష్ఠః ప్రజాపతిః .
హిరణ్యగర్భో భూగర్భో మాధవో మధుసూదనః .. 8

ఈశ్వరో విక్రమీ ధన్వీ మేధావీ విక్రమః క్రమః .
అనుత్తమో దురాధర్షః కృతజ్ఞః కృతిరాత్మవాన్ .. 9

సురేశః శరణం శర్మ విశ్వరేతాః ప్రజాభవః .
అహః సంవత్సరో వ్యాలః ప్రత్యయః సర్వదర్శనః .. 10

అజః సర్వేశ్వరః సిద్ధః సిద్ధిః సర్వాదిరచ్యుతః .
వృషాకపిరమేయాత్మా సర్వయోగవినిఃసృతః .. 11

వసుర్వసుమనాః సత్యః సమాత్మాఽసమ్మితః సమః .
అమోఘః పుణ్డరీకాక్షో వృషకర్మా వృషాకృతిః .. 12

రుద్రో బహుశిరా బభ్రుర్విశ్వయోనిః శుచిశ్రవాః .
అమృతః శాశ్వత స్థాణుర్వరారోహో మహాతపాః .. 13

సర్వగః సర్వవిద్భానుర్విష్వక్సేనో జనార్దనః .
వేదో వేదవిదవ్యఙ్గో వేదాఙ్గో వేదవిత్ కవిః .. 14.

లోకాధ్యక్షః సురాధ్యక్షో ధర్మాధ్యక్షః కృతాకృతః .
చతురాత్మా చతుర్వ్యూహశ్చతుర్దంష్ట్రశ్చతుర్భుజః .. 15

భ్రాజిష్ణుర్భోజనం భోక్తా సహిష్ణుర్జగదాదిజః .
అనఘో విజయో జేతా విశ్వయోనిః పునర్వసుః .. 16

ఉపేన్ద్రో వామనః ప్రాంశురమోఘః శుచిరూర్జితః .
అతీన్ద్రః సంగ్రహః సర్గో ధృతాత్మా నియమో యమః .. 17

వేద్యో వైద్యః సదాయోగీ వీరహా మాధవో మధుః .
అతీన్ద్రియో మహామాయో మహోత్సాహో మహాబలః .. 18

మహాబుద్ధిర్మహావీర్యో మహాశక్తిర్మహాద్యుతిః .
అనిర్దేశ్యవపుః శ్రీమానమేయాత్మా మహాద్రిధృక్ .. 19

మహేష్వాసో మహీభర్తా శ్రీనివాసః సతాం గతిః .
అనిరుద్ధః సురానన్దో గోవిన్దో గోవిదాం పతిః .. 20

మరీచిర్దమనో హంసః సుపర్ణో భుజగోత్తమః .
హిరణ్యనాభః సుతపాః పద్మనాభః ప్రజాపతిః .. 21

అమృత్యుః సర్వదృక్ సింహః సన్ధాతా సన్ధిమాన్ స్థిరః .
అజో దుర్మర్షణః శాస్తా విశ్రుతాత్మా సురారిహా .. 22

గురుర్గురుతమో ధామ సత్యః సత్యపరాక్రమః .
నిమిషోఽనిమిషః స్రగ్వీ వాచస్పతిరుదారధీః .. 23..

అగ్రణీర్గ్రామణీః శ్రీమాన్ న్యాయో నేతా సమీరణః .
సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ .. 24

ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృతః సంప్రమర్దనః .
అహః సంవర్తకో వహ్నిరనిలో ధరణీధరః .. 25

సుప్రసాదః ప్రసన్నాత్మా విశ్వధృగ్విశ్వభుగ్విభుః .
సత్కర్తా సత్కృతః సాధుర్జహ్నుర్నారాయణో నరః .. 26

అసంఖ్యేయోఽప్రమేయాత్మా విశిష్టః శిష్టకృచ్ఛుచిః .
సిద్ధార్థః సిద్ధసంకల్పః సిద్ధిదః సిద్ధిసాధనః .. 27

వృషాహీ వృషభో విష్ణుర్వృషపర్వా వృషోదరః .
వర్ధనో వర్ధమానశ్చ వివిక్తః శ్రుతిసాగరః .. 28

సుభుజో దుర్ధరో వాగ్మీ మహేన్ద్రో వసుదో వసుః .
నైకరూపో బృహద్రూపః శిపివిష్టః ప్రకాశనః .. 29

ఓజస్తేజోద్యుతిధరః ప్రకాశాత్మా ప్రతాపనః .
ఋద్ధః స్పష్టాక్షరో మన్త్రశ్చన్ద్రాంశుర్భాస్కరద్యుతిః .. 30

అమృతాంశూద్భవో భానుః శశబిన్దుః సురేశ్వరః .
ఔషధం జగతః సేతుః సత్యధర్మపరాక్రమః .. 31

భూతభవ్యభవన్నాథః పవనః పావనోఽనలః .
కామహా కామకృత్కాన్తః కామః కామప్రదః ప్రభుః .. 32

యుగాదికృద్యుగావర్తో నైకమాయో మహాశనః .
అదృశ్యో వ్యక్తరూపశ్చ సహస్రజిదనన్తజిత్ .. 33

ఇష్టోఽవిశిష్టః శిష్టేష్టః శిఖణ్డీ నహుషో వృషః .
క్రోధహా క్రోధకృత్కర్తా విశ్వబాహుర్మహీధరః .. 34

అచ్యుతః ప్రథితః ప్రాణః ప్రాణదో వాసవానుజః .
అపాంనిధిరధిష్ఠానమప్రమత్తః ప్రతిష్ఠితః .. 35

స్కన్దః స్కన్దధరో ధుర్యో వరదో వాయువాహనః .
వాసుదేవో బృహద్భానురాదిదేవః పురన్దరః .. 36

అశోకస్తారణస్తారః శూరః శౌరిర్జనేశ్వరః .
అనుకూలః శతావర్తః పద్మీ పద్మనిభేక్షణః .. 37

పద్మనాభోఽరవిన్దాక్షః పద్మగర్భః శరీరభృత్ .
మహర్ద్ధిరృద్ధో వృద్ధాత్మా మహాక్షో గరుడధ్వజః .. 38

అతులః శరభో భీమః సమయజ్ఞో హవిర్హరిః .
సర్వలక్షణలక్షణ్యో లక్ష్మీవాన్ సమితిఞ్జయః .. 39

విక్షరో రోహితో మార్గో హేతుర్దామోదరః సహః .
మహీధరో మహాభాగో వేగవానమితాశనః .. 40

ఉద్భవః క్షోభణో దేవః శ్రీగర్భః పరమేశ్వరః .
కరణం కారణం కర్తా వికర్తా గహనో గుహః .. 41

వ్యవసాయో వ్యవస్థానః సంస్థానః స్థానదో ధ్రువః .
పరర్ద్ధిః పరమస్పష్టస్తుష్టః పుష్టః శుభేక్షణః .. 42

రామో విరామో విరజో మార్గో నేయో నయోఽనయః .
వీరః శక్తిమతాం శ్రేష్ఠో ధర్మో ధర్మవిదుత్తమః .. 43

వైకుణ్ఠః పురుషః ప్రాణః ప్రాణదః ప్రణవః పృథుః .
హిరణ్యగర్భః శత్రుఘ్నో వ్యాప్తో వాయురధోక్షజః .. 44

ఋతుః సుదర్శనః కాలః పరమేష్ఠీ పరిగ్రహః .
ఉగ్రః సంవత్సరో దక్షో విశ్రామో విశ్వదక్షిణః .. 45

విస్తారః స్థావరస్థాణుః ప్రమాణం బీజమవ్యయమ్ .
అర్థోఽనర్థో మహాకోశో మహాభోగో మహాధనః .. 46

అనిర్విణ్ణః స్థవిష్ఠోఽభూర్ధర్మయూపో మహామఖః .
నక్షత్రనేమిర్నక్షత్రీ క్షమః క్షామః సమీహనః .. 47

యజ్ఞ ఇజ్యో మహేజ్యశ్చ క్రతుః సత్రం సతాం గతిః .
సర్వదర్శీ విముక్తాత్మా సర్వజ్ఞో జ్ఞానముత్తమమ్ .. 48

సువ్రతః సుముఖః సూక్ష్మః సుఘోషః సుఖదః సుహృత్ .
మనోహరో జితక్రోధో వీరబాహుర్విదారణః .. 49

స్వాపనః స్వవశో వ్యాపీ నైకాత్మా నైకకర్మకృత్ .
వత్సరో వత్సలో వత్సీ రత్నగర్భో ధనేశ్వరః .. 50

ధర్మగుబ్ధర్మకృద్ధర్మీ సదసత్క్షరమక్షరమ్ .
అవిజ్ఞాతా సహస్రాంశుర్విధాతా కృతలక్షణః .. 51

గభస్తినేమిః సత్త్వస్థః సింహో భూతమహేశ్వరః .
ఆదిదేవో మహాదేవో దేవేశో దేవభృద్గురుః .. 52

ఉత్తరో గోపతిర్గోప్తా జ్ఞానగమ్యః పురాతనః .
శరీరభూతభృద్భోక్తా కపీన్ద్రో భూరిదక్షిణః .. 53

సోమపోఽమృతపః సోమః పురుజిత్పురుసత్తమః .
వినయో జయః సత్యసంధో దాశార్హః సాత్త్వతాంపతిః .. 54

జీవో వినయితా సాక్షీ ముకున్దోఽమితవిక్రమః .
అమ్భోనిధిరనన్తాత్మా మహోదధిశయోఽన్తకః .. 55

అజో మహార్హః స్వాభావ్యో జితామిత్రః ప్రమోదనః .
ఆనన్దో నన్దనో నన్దః సత్యధర్మా త్రివిక్రమః .. 56

మహర్షిః కపిలాచార్యః కృతజ్ఞో మేదినీపతిః .
త్రిపదస్త్రిదశాధ్యక్షో మహాశృఙ్గః కృతాన్తకృత్ .. 57

మహావరాహో గోవిన్దః సుషేణః కనకాఙ్గదీ .
గుహ్యో గభీరో గహనో గుప్తశ్చక్రగదాధరః .. 58

వేధాః స్వాఙ్గోఽజితః కృష్ణో దృఢః సంకర్షణోఽచ్యుతః .
వరుణో వారుణో వృక్షః పుష్కరాక్షో మహామనాః .. 59

భగవాన్ భగహాఽఽనన్దీ వనమాలీ హలాయుధః .
ఆదిత్యో జ్యోతిరాదిత్యః సహిష్ణుర్గతిసత్తమః .. 60

సుధన్వా ఖణ్డపరశుర్దారుణో ద్రవిణప్రదః .
దివఃస్పృక్ సర్వదృగ్వ్యాసో వాచస్పతిరయోనిజః .. 61

త్రిసామా సామగః సామ నిర్వాణం భేషజం భిషక్ .
సంన్యాసకృచ్ఛమః శాన్తో నిష్ఠా శాన్తిః పరాయణమ్ .. 62

శుభాఙ్గః శాన్తిదః స్రష్టా కుముదః కువలేశయః .
గోహితో గోపతిర్గోప్తా వృషభాక్షో వృషప్రియః .. 63

అనివర్తీ నివృత్తాత్మా సంక్షేప్తా క్షేమకృచ్ఛివః .
శ్రీవత్సవక్షాః శ్రీవాసః శ్రీపతిః శ్రీమతాంవరః .. 64

శ్రీదః శ్రీశః శ్రీనివాసః శ్రీనిధిః శ్రీవిభావనః .
శ్రీధరః శ్రీకరః శ్రేయః శ్రీమాఁల్లోకత్రయాశ్రయః ..65

స్వక్షః స్వఙ్గః శతానన్దో నన్దిర్జ్యోతిర్గణేశ్వరః .
విజితాత్మాఽవిధేయాత్మా సత్కీర్తిశ్ఛిన్నసంశయః .. 66

ఉదీర్ణః సర్వతశ్చక్షురనీశః శాశ్వతస్థిరః .
భూశయో భూషణో భూతిర్విశోకః శోకనాశనః .. 67

అర్చిష్మానర్చితః కుమ్భో విశుద్ధాత్మా విశోధనః .
అనిరుద్ధోఽప్రతిరథః ప్రద్యుమ్నోఽమితవిక్రమః .. 68

కాలనేమినిహా వీరః శౌరిః శూరజనేశ్వరః .
త్రిలోకాత్మా త్రిలోకేశః కేశవః కేశిహా హరిః .. 69

కామదేవః కామపాలః కామీ కాన్తః కృతాగమః .
అనిర్దేశ్యవపుర్విష్ణుర్వీరోఽనన్తో ధనంజయః .. 70

బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మకృద్ బ్రహ్మా బ్రహ్మ బ్రహ్మవివర్ధనః .
బ్రహ్మవిద్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మీ బ్రహ్మజ్ఞో బ్రాహ్మణప్రియః .. 71

మహాక్రమో మహాకర్మా మహాతేజా మహోరగః .
మహాక్రతుర్మహాయజ్వా మహాయజ్ఞో మహాహవిః .. 72

స్తవ్యః స్తవప్రియః స్తోత్రం స్తుతిః స్తోతా రణప్రియః .
పూర్ణః పూరయితా పుణ్యః పుణ్యకీర్తిరనామయః .. 73

మనోజవస్తీర్థకరో వసురేతా వసుప్రదః .
వసుప్రదో వాసుదేవో వసుర్వసుమనా హవిః .. 74

సద్గతిః సత్కృతిః సత్తా సద్భూతిః సత్పరాయణః .
శూరసేనో యదుశ్రేష్ఠః సన్నివాసః సుయామునః .. 75

భూతావాసో వాసుదేవః సర్వాసునిలయోఽనలః .
దర్పహా దర్పదో దృప్తో దుర్ధరోఽథాపరాజితః .. 76

విశ్వమూర్తిర్మహామూర్తిర్దీప్తమూర్తిరమూర్తిమాన్ .
అనేకమూర్తిరవ్యక్తః శతమూర్తిః శతాననః .. 77

ఏకో నైకః సవః కః కిం యత్ తత్పదమనుత్తమమ్ .
లోకబన్ధుర్లోకనాథో మాధవో భక్తవత్సలః .. 78

సువర్ణవర్ణో హేమాఙ్గో వరాఙ్గశ్చన్దనాఙ్గదీ .
వీరహా విషమః శూన్యో ఘృతాశీరచలశ్చలః .. 79

అమానీ మానదో మాన్యో లోకస్వామీ త్రిలోకధృక్ .
సుమేధా మేధజో ధన్యః సత్యమేధా ధరాధరః .. 80

తేజోవృషో ద్యుతిధరః సర్వశస్త్రభృతాం వరః .
ప్రగ్రహో నిగ్రహో వ్యగ్రో నైకశృఙ్గో గదాగ్రజః ..81

చతుర్మూర్తిశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్వ్యూహశ్చతుర్గతిః .
చతురాత్మా చతుర్భావశ్చతుర్వేదవిదేకపాత్ .. 82

సమావర్తోఽనివృత్తాత్మా దుర్జయో దురతిక్రమః .
దుర్లభో దుర్గమో దుర్గో దురావాసో దురారిహా .. 83

శుభాఙ్గో లోకసారఙ్గః సుతన్తుస్తన్తువర్ధనః .
ఇన్ద్రకర్మా మహాకర్మా కృతకర్మా కృతాగమః .. 84

ఉద్భవః సున్దరః సున్దో రత్ననాభః సులోచనః .
అర్కో వాజసనః శృఙ్గీ జయన్తః సర్వవిజ్జయీ .. 85

సువర్ణబిన్దురక్షోభ్యః సర్వవాగీశ్వరేశ్వరః .
మహాహ్రదో మహాగర్తో మహాభూతో మహానిధిః .. 86

కుముదః కున్దరః కున్దః పర్జన్యః పావనోఽనిలః .
అమృతాంశోఽమృతవపుః సర్వజ్ఞః సర్వతోముఖః .. 87

సులభః సువ్రతః సిద్ధః శత్రుజిచ్ఛత్రుతాపనః .
న్యగ్రోధోఽదుమ్బరోఽశ్వత్థశ్చాణూరాన్ధ్రనిషూదనః .. 88

సహస్రార్చిః సప్తజిహ్వః సప్తైధాః సప్తవాహనః .
అమూర్తిరనఘోఽచిన్త్యో భయకృద్భయనాశనః .. 89

అణుర్బృహత్కృశః స్థూలో గుణభృన్నిర్గుణో మహాన్ .
అధృతః స్వధృతః స్వాస్యః ప్రాగ్వంశో వంశవర్ధనః ..90

భారభృత్ కథితో యోగీ యోగీశః సర్వకామదః .
ఆశ్రమః శ్రమణః క్షామః సుపర్ణో వాయువాహనః .. 91

ధనుర్ధరో ధనుర్వేదో దణ్డో దమయితా దమః .
అపరాజితః సర్వసహో నియన్తాఽనియమోఽయమః ..92

సత్త్వవాన్ సాత్త్వికః సత్యః సత్యధర్మపరాయణః .
అభిప్రాయః ప్రియార్హోఽర్హః ప్రియకృత్ ప్రీతివర్ధనః .. 93

విహాయసగతిర్జ్యోతిః సురుచిర్హుతభుగ్విభుః .
రవిర్విరోచనః సూర్యః సవితా రవిలోచనః ..94

అనన్తో హుతభుగ్భోక్తా సుఖదో నైకజోఽగ్రజః .
అనిర్విణ్ణః సదామర్షీ లోకాధిష్ఠానమద్భుతః .. 95

సనాత్సనాతనతమః కపిలః కపిరవ్యయః .
స్వస్తిదః స్వస్తికృత్స్వస్తి స్వస్తిభుక్స్వస్తిదక్షిణః .. 96

అరౌద్రః కుణ్డలీ చక్రీ విక్రమ్యూర్జితశాసనః .
శబ్దాతిగః శబ్దసహః శిశిరః శర్వరీకరః ..97

అక్రూరః పేశలో దక్షో దక్షిణః క్షమిణాంవరః .
విద్వత్తమో వీతభయః పుణ్యశ్రవణకీర్తనః .. 98

ఉత్తారణో దుష్కృతిహా పుణ్యో దుఃస్వప్ననాశనః .
వీరహా రక్షణః సన్తో జీవనః పర్యవస్థితః .. 99

అనన్తరూపోఽనన్తశ్రీర్జితమన్యుర్భయాపహః .
చతురశ్రో గభీరాత్మా విదిశో వ్యాదిశో దిశః .. 100

అనాదిర్భూర్భువో లక్ష్మీః సువీరో రుచిరాఙ్గదః .
జననో జనజన్మాదిర్భీమో భీమపరాక్రమః .. 101

ఆధారనిలయోఽధాతా పుష్పహాసః ప్రజాగరః .
ఊర్ధ్వగః సత్పథాచారః ప్రాణదః ప్రణవః పణః .. 102

ప్రమాణం ప్రాణనిలయః ప్రాణభృత్ప్రాణజీవనః .
తత్త్వం తత్త్వవిదేకాత్మా జన్మమృత్యుజరాతిగః ..103

భూర్భువఃస్వస్తరుస్తారః సవితా ప్రపితామహః .
యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్వా యజ్ఞాఙ్గో యజ్ఞవాహనః .. 104

యజ్ఞభృద్ యజ్ఞకృద్ యజ్ఞీ యజ్ఞభుగ్ యజ్ఞసాధనః .
యజ్ఞాన్తకృద్ యజ్ఞగుహ్యమన్నమన్నాద ఏవ చ .. 105

ఆత్మయోనిః స్వయంజాతో వైఖానః సామగాయనః .
దేవకీనన్దనః స్రష్టా క్షితీశః పాపనాశనః .. 106

శఙ్ఖభృన్నన్దకీ చక్రీ శార్ఙ్గధన్వా గదాధరః .
రథాఙ్గపాణిరక్షోభ్యః సర్వప్రహరణాయుధః .. 107

సర్వప్రహరణాయుధ  నమ ఇతి .
వనమాలీ గదీ శార్ఙ్గీ శఙ్ఖీ చక్రీ చ నన్దకీ .
శ్రీమాన్ నారాయణో విష్ణుర్వాసుదేవోఽభిరక్షతు .. 108
శ్రీ వాసుదేవోఽభిరక్షతు  నమ ఇతి .

ఇప్పుడు ఉత్తరభాగము అనగా ఫలశ్రుతి ; 

అర్జున ఉవాచ :
పద్మపత్ర విశాలాక్ష పద్మనాభ సురోత్తమ|
భక్తానా మనురక్తానాం త్రాతా భవ జనర్ధన||

శ్రీ భగవానువాచ :
యోమాం నాం సహస్రేణ స్తోతు మిచ్ఛతి పాణ్డవ|
సో హ మేకేన శ్లోకేన స్తుత ఏవ న సంశయః||
స్తుత ఏవ న సంశయ ఓం నమ ఇతి

వ్యాస ఉవాచ :
వాసనాత్ వాసుదేవస్య వాసితం తే జగత్రయం|
సర్వభూత నివాసో సి వాసుదేవ నమోస్తుతే||
శ్రీ వాసుదేవ నమోస్తుత ఓమ్ నమ ఇతి

పార్వత్యువాచ :
కేనోపాయేన లఘనా విష్ణోర్నామ సహస్రకం|
పఠ్యతే పండితిః నిత్యం శ్రోతు మిచ్ఛామ్యహం ప్రభో||

ఈశ్వర ఉవాచ :
శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే|
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే||
శ్రీ రామనామ వరానన్ ఓమ్ నమ ఇతి

బ్రహ్మోవాచ :
నమో స్త్వనన్తాయ సహస్రమూర్తయే సహస్రపాదాక్షి శిరోరుబాహవే |
సహస్రనామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీయుగధారిణే నమః ||
శ్రీ సహస్ర్రకోటీ యుగధారిణే ఓమ్ నమ ఇతి

సంజయ ఉవాచ :
యత్ర యోగీశ్వరః కృష్ణో యత్ర పార్థో ధనుర్ధరః|
తత్రశ్రీః విజయోభూతిః ధ్రువా నీతిః మతిర్మమ||

శ్రీ భగవానువాచ :
అనన్యాశ్చిన్తయన్తో మాం యే జనాః పర్యుపాసతే|
తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం వహామ్యహం||

పవిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతామ్|
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే||

అర్తా విషణ్ణాశ్శిథిలాశ్చభీతాః ఘోరేషుచవ్యాధిషు వర్తమానాః|
సంకీర్త్యనారాయణ శబ్దమాత్రం విముక్త ధుఃఖాస్సు ఖినోభవన్తి||

యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనంతు యద్భవేత్|
తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ! నారాయణ! నమోస్తుతే||

ఇతి శ్రీ మహాభారతే శతసహస్రికాయాం సంహితాయాం వైయాసిక్యాం
ఆనుశాసనిక పర్వణి మోక్షధర్మే శ్రీ భీష్మ-యుధిష్ఠిర సంవాదే
శ్రీ విష్ణోః దివ్యసహస్రనామ స్తోత్రం నామ ఏకోన పంచాశదధిక ద్విశతతమోధ్యాయః ||

|| ఓం తత్ సత్ సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు ||

Comments