Bhagavad Gita 8th Chapter 19-28 Slokas and Meaning in Telugu |సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత 


ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA AŚHṬAMOADHYĀYAḤ
శ్రీమద్ భగవద్ గీత అష్టమోఽధ్యాయః
atha aśhṭamoadhyāyaḥ |
అథ అష్టమోఽధ్యాయః |

bhūtagrāmaḥ sa evāyaṃ bhūtvā bhūtvā pralīyate |
rātryāgameavaśaḥ pārtha prabhavatyaharāgame ‖ 19 ‖

భూతగ్రామ స్స ఏవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే |

రాత్ర్యాగమేఽవశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే ‖ 19 ‖


భావం : పార్ధా! ఈ జీవకోటి పుట్టి పుట్టి బ్రహ్మకు రాత్రి రావడంతోనే ప్రకృతిలో లీనమవుతుంది. పగలు కాగానే మళ్ళీ పుడుతుంది.

parastasmāttu bhāvoanyoavyaktoavyaktātsanātanaḥ |
yaḥ sa sarveśhu bhūteśhu naśyatsu na vinaśyati ‖ 20 ‖

పరస్తస్మాత్తు భావోఽన్యోఽవ్యక్తోఽవ్యక్తాత్సనాతనః |

యః స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి ‖ 20 ‖

భావం : ఈ అవ్యక్తప్రకృతికి అతితమై, అగోచరం, శాశ్వతమూ అయినా పరబ్రహ్మతత్వం సమస్త భూతాలు నశించిన నశించదు.

avyaktoakśhara ityuktastamāhuḥ paramāṃ gatim |
yaṃ prāpya na nivartante taddhāma paramaṃ mama ‖ 21 ‖

అవ్యక్తోఽక్షర ఇత్యుక్తస్తమాహుః పరమాం గతిమ్ |

యం ప్రాప్య న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ ‖ 21 ‖

భావం : అగోచరుడని, శాశ్వతుడనీ చెప్పే ఆ పరమాత్మ పరమగతిగా భావిస్తారు. నాకు నిలయమైన పరమపదాన్ని పొందినవాళ్ళకు మళ్ళీ పునర్జన్మ లేదు.  

puruśhaḥ sa paraḥ pārtha bhaktyā labhyastvananyayā |
yasyāntaḥsthāni bhūtāni yena sarvamidaṃ tatam ‖ 22 ‖

పురుష స్స పరః పార్థ భక్త్యా లభ్యస్త్వనన్యయా |

యస్యాంతఃస్థాని భూతాని యేన సర్వమిదం తతమ్ ‖ 22 ‖
భావం : అర్జునా! సమస్తభూతాలాను తనలో ఇముడ్చుకొని,సకలలోకాలలో వ్యాపించి వున్న పరమాత్మను ఆచంచలమైన భక్తి వల్లనే పొందవచ్చు.   

yatra kāle tvanāvṛttimāvṛttiṃ chaiva yoginaḥ |
prayātā yānti taṃ kālaṃ vakśhyāmi bharatarśhabha ‖ 23 ‖

యత్ర కాలే త్వనావృత్తిమావృత్తిం చైవ యోగినః |

ప్రయాతా యాంతి తం కాలం వక్ష్యామి భరతర్షభ ‖ 23 ‖

భావం : భరతవీర! యోగులు ఏ సమయంలో మరణిస్తే మళ్ళీ జన్మించరో, ఏవేళ దేహం విడిచిపెడితే పునర్జన్మ పొందుతారో చెబుతాను విను.  

agnirjotirahaḥ śuklaḥ śhaṇmāsā uttarāyaṇam |
tatra prayātā gachChanti brahma brahmavido janāḥ ‖ 24 ‖

అగ్నిర్జోతిరహః శుక్లః షణ్మాసా ఉత్తరాయణమ్ |

తత్ర ప్రయాతా గచ్ఛంతి బ్రహ్మ బ్రహ్మవిదో జనాః ‖ 24 ‖

భావం : అగ్ని, జ్యోతి, పగలు, శుక్లపక్షం, ఆరుమసాల ఉత్తరాయణం - వీటిలో మరణించే బ్రహ్మాపాసకులకు బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది.  

dhūmo rātristathā kṛśhṇaḥ śhaṇmāsā dakśhiṇāyanam |
tatra chāndramasaṃ jyotiryogī prāpya nivartate ‖ 25 ‖

ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణః షణ్మాసా దక్షిణాయనమ్ |

తత్ర చాంద్రమసం జ్యోతిర్యోగీ ప్రాప్య నివర్తతే ‖ 25 ‖

భావం : పొగ, రాత్రి, కృష్ణపక్షం, ఆరుమసాల దక్షిణాయనంలలో గతించిన యోగి చంద్రజ్యోతిని పొంది, మళ్ళీ మానవలోకంలోకి వస్తాడు. 

śuklakṛśhṇe gatī hyete jagataḥ śāśvate mate |
ekayā yātyanāvṛttimanyayāvartate punaḥ ‖ 26 ‖

శుక్లకృష్ణే గతీ హ్యేతే జగతః శాశ్వతే మతే |

ఏకయా యాత్యనావృత్తిమన్యయావర్తతే పునః ‖ 26 ‖
భావం : శుక్ల, కృష్ణ అనే రెండింటిలో జగత్తులో శాశ్వతమార్గాలుగా భావిస్తున్నారు. శుక్లమార్గంలో పయనించిన వాడికి జన్మరహిత్యమూ, కృష్ణమార్గంలో పోయినవాడికి పునర్జన్మమూ కలుగుతాయి. 

naite sṛtī pārtha jānanyogī muhyati kaśchana |
tasmātsarveśhu kāleśhu yogayukto bhavārjuna ‖ 27 ‖

నైతే సృతీ పార్థ జానన్యోగీ ముహ్యతి కశ్చన |

తస్మాత్సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవార్జున ‖ 27 ‖

భావం : పార్ధా! ఈ రెండుమార్గాలూ యోగి ఎవడూ మొహంలో పడడు.  అందువల్ల నీవు నిరంతరం ధ్యానయోగంలో వుండు. 
vedeśhu yaGYeśhu tapaḥsu chaiva dāneśhu yatpuṇyaphalaṃ pradiśhṭam|
atyeti tatsarvamidaṃ viditvāyogī paraṃ sthānamupaiti chādyam ‖ 28 ‖

వేదేషు యజ్ఞేషు తపఃసు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టమ్|

అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వాయోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యమ్ ‖ 28 ‖

భావం : దీనినంతా గ్రహించిన యోగి వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు, దానాలకు చెప్పబడ్డ పుణ్యఫలాలను అధిగామించి, అనాది అయిన పరమపదం పొందుతాడు. 
భగవద్గీతలోని 18అధ్యాయాలు  వాటి భావాలు మరియు ఆడియోల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  
bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 8th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments