ఇతరులకు నిను నెరుగదరమా | Annamayya Keerthanalu


ఇతరులకు నిను నెరుగదరమా ||
సతతసత్యవ్రతులు సంపూర్ణమోహవిర-
హితులెరుగుదురు నిను నిందిరారమణా ||

నారీకటాక్షపటునారాచభయరహిత-
శూరులెరుగుదురు నిను జూచేటిచూపు |
ఘొరసంసార సంకులపరిచ్ఛేదులగు-
ధీరులెరుగుదురు నీదివ్యవిగ్రహము ||

రాగభోగవిదూర రంజితాత్ములు మహా-
భాగులెరుగుదురు నిను బ్రణుతించువిధము |
ఆగమోక్తప్రకారాభిగమ్యులు మహా-
యోగులెరుగుదురు నీవుండేటివునికి ||

పరమభాగవత పదపద్మసేవానిజా-
భరణు లెరుగుదురు నీపలికేటిపలుకు |
పరగునిత్యానంద పరిపూర్ణమానస-
స్థిరు లెరుగుదురు నిను దిరువేంకటేశ ||

More Annamayya Keerthanas Click Here Below Link:
అన్నమయ్య కీర్తనలు 
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu, అన్నమయ్య కీర్తనలు 

Comments