Today Tirumala Darshan Information:

నమస్కారం హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం. టెంపుల్స్ గైడ్ కాల్ సెంటర్. కాల్ సెంటర్ వారికి జీతాలు ఇవ్వాలి కాబట్టి టెంపుల్స్ గైడ్ సభ్యత్వం ఉన్న వారికి మాత్రమే కాల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. జీవితకాల సభ్యత్వం 100 రూపాయలు మాత్రమే. 8247325819 ఈ నంబర్ కు gpay లేదా ఫోన్ పే చేయగలరు.

Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . ***అరుణాచలంలో కార్తీక మహా దీపం డిసెంబర్ 6న గురువారం సాయంత్రం 4 గంటలకు వెలిగిస్తారు.**చార్ ధామ్ యాత్ర 2022 సమాచారం : అక్టోబర్ 26న గంగోత్రి , 27న కేదార్నాథ్ మరియు గంగోత్రి ఆలయాలు మూసివేస్తారు . చివరిగా బద్రీనాథ్ ఆలయాన్ని నవంబర్ 19న మూసివేస్తారు మరల 6 నెలల తరువాత అక్షయ తృతీయ నాడు చార్ ధామ్ యాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. ** కాణిపాకం ఆలయ నిర్మాణం పూర్తీ అయింది దర్శనాలు జరుగుతున్నాయి.** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు . ** అరుణాచలంలో కార్తీక దీపోత్సవం 10 రోజులు జరుగుతుంది నవంబర్ 27వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 6వ వరకు. మహాదీపం డిసెంబర్ 6న పెడతారు** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారు శివరాత్రి నాడు భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండటం వలన ఆ రోజు చెయ్యరు. రాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

Bhagavad Gita Chapter 3rd Lyrics in English | Bhagavad Gita Learning Audios

ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA TṚTĪYOADHYĀYAḤ

atha tṛtīyoadhyāyaḥ |

arjuna uvācha |
jyāyasī chetkarmaṇaste matā buddhirjanārdana |
tatkiṃ karmaṇi ghore māṃ niyojayasi keśava ‖ 1 ‖

vyāmiśreṇeva vākyena buddhiṃ mohayasīva me |
tadekaṃ vada niśchitya yena śreyoahamāpnuyām ‖ 2 ‖

śrībhagavānuvācha |
lokeasmindvividhā niśhṭhā purā proktā mayānagha |
GYānayogena sāṅkhyānāṃ karmayogena yoginām ‖ 3 ‖

na karmaṇāmanārambhānnaiśhkarmyaṃ puruśhoaśnute |
na cha saṃnyasanādeva siddhiṃ samadhigachChati ‖ 4 ‖

na hi kaśchitkśhaṇamapi jātu tiśhṭhatyakarmakṛt |
kāryate hyavaśaḥ karma sarvaḥ prakṛtijairguṇaiḥ ‖ 5 ‖

karmendriyāṇi saṃyamya ya āste manasā smaran |
indriyārthānvimūḍhātmā mithyāchāraḥ sa uchyate ‖ 6 ‖

yastvindriyāṇi manasā niyamyārabhatearjuna |
karmendriyaiḥ karmayogamasaktaḥ sa viśiśhyate ‖ 7 ‖

niyataṃ kuru karma tvaṃ karma jyāyo hyakarmaṇaḥ |
śarīrayātrāpi cha te na prasiddhyedakarmaṇaḥ ‖ 8 ‖

yaGYārthātkarmaṇoanyatra lokoayaṃ karmabandhanaḥ |
tadarthaṃ karma kaunteya muktasaṅgaḥ samāchara ‖ 9 ‖

sahayaGYāḥ prajāḥ sṛśhṭvā purovācha prajāpatiḥ |
anena prasaviśhyadhvameśha voastviśhṭakāmadhuk ‖ 10 ‖

devānbhāvayatānena te devā bhāvayantu vaḥ |
parasparaṃ bhāvayantaḥ śreyaḥ paramavāpsyatha ‖ 11 ‖

iśhṭānbhogānhi vo devā dāsyante yaGYabhāvitāḥ |
tairdattānapradāyaibhyo yo bhuṅkte stena eva saḥ ‖ 12 ‖

yaGYaśiśhṭāśinaḥ santo muchyante sarvakilbiśhaiḥ |
bhuñjate te tvaghaṃ pāpā ye pachantyātmakāraṇāt ‖ 13 ‖

annādbhavanti bhūtāni parjanyādannasambhavaḥ |
yaGYādbhavati parjanyo yaGYaḥ karmasamudbhavaḥ ‖ 14 ‖

karma brahmodbhavaṃ viddhi brahmākśharasamudbhavam |
tasmātsarvagataṃ brahma nityaṃ yaGYe pratiśhṭhitam ‖ 15 ‖

evaṃ pravartitaṃ chakraṃ nānuvartayatīha yaḥ |
aghāyurindriyārāmo moghaṃ pārtha sa jīvati ‖ 16 ‖

yastvātmaratireva syādātmatṛptaścha mānavaḥ |
ātmanyeva cha santuśhṭastasya kāryaṃ na vidyate ‖ 17 ‖

naiva tasya kṛtenārtho nākṛteneha kaśchana |
na chāsya sarvabhūteśhu kaśchidarthavyapāśrayaḥ ‖ 18 ‖

tasmādasaktaḥ satataṃ kāryaṃ karma samāchara |
asakto hyācharankarma paramāpnoti pūruśhaḥ ‖ 19 ‖

karmaṇaiva hi saṃsiddhimāsthitā janakādayaḥ |
lokasaṅgrahamevāpi sampaśyankartumarhasi ‖ 20 ‖

yadyadācharati śreśhṭhastattadevetaro janaḥ |
sa yatpramāṇaṃ kurute lokastadanuvartate ‖ 21 ‖

na me pārthāsti kartavyaṃ triśhu lokeśhu kiñchana |
nānavāptamavāptavyaṃ varta eva cha karmaṇi ‖ 22 ‖

yadi hyahaṃ na varteyaṃ jātu karmaṇyatandritaḥ |
mama vartmānuvartante manuśhyāḥ pārtha sarvaśaḥ ‖ 23 ‖

utsīdeyurime lokā na kuryāṃ karma chedaham |
saṅkarasya cha kartā syāmupahanyāmimāḥ prajāḥ ‖ 24 ‖

saktāḥ karmaṇyavidvāṃso yathā kurvanti bhārata |
kuryādvidvāṃstathāsaktaśchikīrśhurlokasaṅgraham ‖ 25 ‖

na buddhibhedaṃ janayedaGYānāṃ karmasaṅginām |
jośhayetsarvakarmāṇi vidvānyuktaḥ samācharan ‖ 26 ‖

prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ |
ahaṅkāravimūḍhātmā kartāhamiti manyate ‖ 27 ‖

tattvavittu mahābāho guṇakarmavibhāgayoḥ |
guṇā guṇeśhu vartanta iti matvā na sajjate ‖ 28 ‖

prakṛterguṇasaṃmūḍhāḥ sajjante guṇakarmasu |
tānakṛtsnavido mandānkṛtsnavinna vichālayet ‖ 29 ‖

mayi sarvāṇi karmāṇi saṃnyasyādhyātmachetasā |
nirāśīrnirmamo bhūtvā yudhyasva vigatajvaraḥ ‖ 30 ‖

ye me matamidaṃ nityamanutiśhṭhanti mānavāḥ |
śraddhāvantoanasūyanto muchyante teapi karmabhiḥ ‖ 31 ‖

ye tvetadabhyasūyanto nānutiśhṭhanti me matam |
sarvaGYānavimūḍhāṃstānviddhi naśhṭānachetasaḥ ‖ 32 ‖

sadṛśaṃ cheśhṭate svasyāḥ prakṛterGYānavānapi |
prakṛtiṃ yānti bhūtāni nigrahaḥ kiṃ kariśhyati ‖ 33 ‖

indriyasyendriyasyārthe rāgadveśhau vyavasthitau |
tayorna vaśamāgachChettau hyasya paripanthinau ‖ 34 ‖

śreyānsvadharmo viguṇaḥ paradharmātsvanuśhṭhitāt |
svadharme nidhanaṃ śreyaḥ paradharmo bhayāvahaḥ ‖ 35 ‖

arjuna uvācha |
atha kena prayuktoayaṃ pāpaṃ charati pūruśhaḥ |
anichChannapi vārśhṇeya balādiva niyojitaḥ ‖ 36 ‖

śrībhagavānuvācha |
kāma eśha krodha eśha rajoguṇasamudbhavaḥ |
mahāśano mahāpāpmā viddhyenamiha vairiṇam ‖ 37 ‖

dhūmenāvriyate vahniryathādarśo malena cha |
yatholbenāvṛto garbhastathā tenedamāvṛtam ‖ 38 ‖

āvṛtaṃ GYānametena GYānino nityavairiṇā |
kāmarūpeṇa kaunteya duśhpūreṇānalena cha ‖ 39 ‖

indriyāṇi mano buddhirasyādhiśhṭhānamuchyate |
etairvimohayatyeśha GYānamāvṛtya dehinam ‖ 40 ‖

tasmāttvamindriyāṇyādau niyamya bharatarśhabha |
pāpmānaṃ prajahi hyenaṃ GYānaviGYānanāśanam ‖ 41 ‖

indriyāṇi parāṇyāhurindriyebhyaḥ paraṃ manaḥ |
manasastu parā buddhiryo buddheḥ paratastu saḥ ‖ 42 ‖

evaṃ buddheḥ paraṃ buddhvā saṃstabhyātmānamātmanā |
jahi śatruṃ mahābāho kāmarūpaṃ durāsadam ‖ 43 ‖

oṃ tatsaditi śrīmadbhagavadgītāsūpaniśhatsu brahmavidyāyāṃ yogaśāstre śrīkṛśhṇārjunasaṃvāde

karmayogo nāma tṛtīyoadhyāyaḥ ‖3 ‖
bhagavad gita 3rd chapter in english, bhagavad gita chapter 4 in english, bhagavad gita chapter 2, bhagavad gita chapter 3 verse 1 in english, bhagavad gita chapter 3 verse 4, bhagavad gita chapter 1 english, bhagavad gita chapter 3 in tamil, bhagavad gita karma yoga slokas in telugu, bhagavad gita chapter 3 verse 5 english

Comments

Popular Posts