డోలాయాం చల డోలాయాం హరే డోలాయాం | Annamayya Keerthanalu lyrics in telugu


రాగం: వరాళి

డోలాయాం చల డోలాయాం హరే డోలాయాం ||

మీనకూర్మ వరాహా మృగపతిఅవతారా |
దానవారే గుణశౌరే ధరణిధర మరుజనక ||

వామన రామ రామ వరకృష్ణ అవతారా |
శ్యామలాంగా రంగ రంగా సామజవరద మురహరణ ||

దారుణ బుద్ద కలికి దశవిధావతారా |
శీరపాణే గోసమాణే శ్రీ వేంకటగిరికూటనిలయ || 2 ||

అన్నమయ్య కీర్తనలు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి

Related Postings :

annayyamayya keerthanlu , annamayya history, annamayya lyrics, annamayya keerthanas pdf ,annamayya telugu lyrics. keerthanalu 

Comments