ఈ స్త్రోత్రం పారాయణ చేస్తే యమ "ధర్మరాజు" అనుగ్రహం ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. | Yama Dharmaraja Stotram Telugu

యమ ధర్మ స్తోత్రం..!!

ఈ స్త్రోత్రం పారాయణ చేస్తే యమ "ధర్మరాజు" అనుగ్రహం ఆశీర్వాదం లభిస్తుంది. 

ఆరోగ్యాన్ని అనుగ్రహిస్తారు .

తపసా ధర్మమారాధ్య పుష్కరే భాస్కరః పురా |

ధర్మం సూర్యసుతం ప్రాప ధర్మరాజం నమామ్యహమ్ || 1 |


సమతా సర్వభూతేషు యస్య సర్వస్య సాక్షిణః |

అతో యన్నామ శమనమితి తం ప్రణమామ్యహమ్ || 2 ||


యేవాంతశ్చ కృతో విశ్వే సర్వేషాం జీవినాం పరమ్ |

కామామరూపం కాలేన తం కృతాంతం నమామ్యహమ్ || 3||


బిభర్తి దండం దండాయ పాపినాం శుద్ధిహేతవే |

నమామి తం దండధరం యః శాస్తా సర్వ జీవినామ్|| 4 ||


విశ్వం చ కలయత్యేవ యస్సర్వేషు చ సంతతమ్ |

అతీవ దుర్నివార్యం చ తం కాలం ప్రణమామ్యహమ్ || 5 ||


తపస్వీ వైష్ణవో ధర్మీ సంయమీ విజితేంద్రియః |

జీవినాం కర్మఫలదం తం యమం ప్రణమామ్యహమ్ || 6 ||


స్వాత్మారామం చ సర్వజ్ఞో మిత్రం పుణ్యకృతాం భవేత్‌ |

పాపినాం క్లేశదో యశ్చ పుణ్యం మిత్రం నమామ్యహమ్ || 7 ||


యజ్ఞన్మ బ్రహ్మణో వంశే జ్వలంతం బ్రహ్మతేజసా |

యో ధ్యాయతి పరం బ్రహ్మ బ్రహ్మవంశం నమామ్యహమ్ || 8 ||


ఇత్యుక్త్యా సా చ సావిత్రీ ప్రణనామ యమం మునే |

యమస్తాం విష్ణుభజనం కర్మపాకమువాచ హ || 9 ||

ఇదం యమాష్టకం నిత్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్‌ |

యమాత్తస్య భయం నాస్తి సర్వపాపాత్పమ్రుచ్యతే || 10 ||


మహాపాపీ యది పఠేన్నిత్యం భక్త్యా చ నారద |

యమః కరోతి తం శుద్ధం కాయవ్యాహేన నిశ్చితం || 11||

Famous Posts:

Click Here: More Devotional Stotras

Tags: యమ ధర్మ స్తోత్రం, యమాష్టకం, Yama Ashtakam in Telugu, Yama Ashtakam, Yama Mantra, Yama Stotram, Yama Mantra Benefits, Yama Dharmaraja Slokam in Telugu

Comments