ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరు రోజూ చదువుతారో వారు అన్ని భయాలనుంచీ కష్ఠాలనుంచీ విముక్తులవుతారు - Sri Durga Apaduddharaka Stotram

ఈ స్తోత్రము చాలా శక్తిమంతమయినది. ఈ స్తోత్రాన్ని ఎవరు రోజూ చదువుతారో వారు అన్ని భయాలనుంచీ కష్ఠాలనుంచీ విముక్తులవుతారు. అందరూ తప్పకుండా నమ్మకంతో చదవండి.

నమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే |

నమస్తే జగద్వంద్యపాదారవిందే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౧ ||

నమస్తే జగచ్చింత్యమానస్వరూపే నమస్తే మహాయోగివిజ్ఞానరూపే |

నమస్తే నమస్తే సదానందరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౨ ||

అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య భయార్తస్య భీతస్య బద్ధస్య జంతోః |

త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారకర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౩ ||

అరణ్యే రణే దారుణే శత్రుమధ్యే జలే సంకటే రాజగ్రేహే ప్రవాతే |

త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తార హేతుర్నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౪ ||

అపారే మహదుస్తరే అత్యంతఘోరే విపత్సాగరే మజ్జతాం దేహభాజామ్ |

త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారనౌకా నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౫ ||

నమశ్చండికే చండదోర్దండలీలాసముత్ఖండితా ఖండలాశేషశత్రోః |

త్వమేకా గతిర్విఘ్నసందోహహర్త్రీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౬ ||

త్వమేకా సదారాధితా సత్యవాదిన్యనేకాఖిలా క్రోధనా క్రోధనిష్ఠా |

ఇడా పింగళా త్వం సుషుమ్నా చ నాడీ నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౭ ||

నమో దేవి దుర్గే శివే భీమనాదే సదాసర్వసిద్ధిప్రదాతృస్వరూపే |

విభూతిః సతాం కాలరాత్రిస్వరూపే నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే || ౮ ||

శరణమసి సురాణాం సిద్ధవిద్యాధరాణాం

మునిదనుజవరాణాం వ్యాధిభిః పీడితానామ్ |

నృపతిగృహగతానాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం

త్వమసి శరణమేకా దేవి దుర్గే ప్రసీద || ౯ ||

ఇతి శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం సంపూర్ణం

అందరం భక్తితో " ఓం దుం దుర్గాయై నమః " అని వ్రాసి అమ్మ వారి అనుగ్రహం పొందుదాం, ఎంత ఆర్తితో స్మరిస్తే అంత త్వరగా అనుగ్రహిస్తుంది ఆ జగన్మాత.

ఓం దుం దుర్గాయై నమః

Tags: Durga, Durga Stotram, Durga Stotram Telugu, Goddess Stotras, Bhakthi Geethalu, Bhakthi Samacharam, Lakshmi Stotram, Sri Durga Apaduddharaka Stotram, 

Comments