Bhagavad Gita 11th Chapter 23-33 Slokas and Meaning in Telugu | సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత


ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA EKĀDAŚOADHYĀYAḤ
శ్రీమద్ భగవద్ గీత ఏకాదశోఽధ్యాయః


atha ekādaśoadhyāyaḥ |
అథ ఏకాదశోఽధ్యాయః |

rūpaṃ mahatte bahuvaktranetraṃ mahābāho bahubāhūrupādam|
bahūdaraṃ bahudaṃśhṭrākarālaṃ dṛśhṭvā lokāḥ pravyathitāstathāham ‖ 23 ‖


రూపం మహత్తే బహువక్త్రనేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదమ్|

బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాలం దృష్ట్వా లోకాః ప్రవ్యథితాస్తథాహమ్ ‖ 23 ‖


భావం : మహాబాహూ ! ఎన్నో ముఖాలు, కళ్ళు, చేతులు, తోడలు, పాదాలు, కడుపులు, కోరలతో, భయంకరంగా వున్న నీరూపం చూసి లోకులంతా ఎంతో భయపడుతున్నారు. అలాగే నేనూ భయపడుతున్నను. 

nabhaḥspṛśaṃ dīptamanekavarṇaṃ vyāttānanaṃ dīptaviśālanetram|
dṛśhṭvā hi tvāṃ pravyathitāntarātmā dhṛtiṃ na vindāmi śamaṃ cha viśhṇo ‖ 24 ‖నభఃస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్తవిశాలనేత్రమ్|

దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యథితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణో ‖ 24 ‖

భావం : ఆకాశనీ అంటుతూ, అనేక రంగులతో ప్రకాశిస్తూ, నోళ్ళు విప్పి ఉజ్జ్వల విశాల నేత్రాలతో వున్న నిన్ను చూసి ఎంతో భయపడిపోయిన నేను ధైర్యం, శాంతి పొందలేకపోతున్నాను. 

daṃśhṭrākarālāni cha te mukhāni dṛśhṭvaiva kālānalasaṃnibhāni|
diśo na jāne na labhe cha śarma prasīda deveśa jagannivāsa ‖ 25 ‖దంష్ట్రాకరాలాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానలసంనిభాని|

దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస ‖ 25 ‖

భావం : కోరలతో భయంకరంగా ప్రళయకాలంలోని అగ్నిలాగ కనవస్తున నీ ముఖాలు నాకు దిక్కు తోచకుండా చేశాయి. దేవేశా! జగన్ని వసా దిగులుపడి వున్న నన్ను అనుగ్రహించు. 

amī cha tvāṃ dhṛtarāśhṭrasya putrāḥ sarve sahaivāvanipālasaṅghaiḥ|
bhīśhmo droṇaḥ sūtaputrastathāsau sahāsmadīyairapi yodhamukhyaiḥ ‖ 26 ‖
అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావనిపాలసంఘైః|


భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః ‖ 26 ‖
vaktrāṇi te tvaramāṇā viśanti daṃśhṭrākarālāni bhayānakāni|
kechidvilagnā daśanāntareśhu sandṛśyante chūrṇitairuttamāṅgaiḥ ‖ 27 ‖
వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాలాని భయానకాని|


కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః ‖ 27 ‖
భావం : ఎంతోమంది రాజులతోపాటు ఈ దృతరాష్ట్రుడి పుత్రులు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు అలాగే మనపక్షానికి చెందిన ప్రముఖయోధులూ వాడి కొరలతో భయంకరాలైన నీ నీళ్ళోలోకి వడివడిగా ప్రవేశితున్నారు. వాళ్ళలో కొంతమంది నీ పళ్ల సందులో ఇరుకుపోయి పొడి అయిపోతున్న తలలతో కనిపిస్తున్నారు. 

yathā nadīnāṃ bahavoambuvegāḥ samudramevābhimukhā dravanti|
tathā tavāmī naralokavīrā viśanti vaktrāṇyabhivijvalanti ‖ 28 ‖


యథా నదీనాం బహవోఽంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి|

తథా తవామీ నరలోకవీరా విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి ‖ 28 ‖


భావం : అనేక నది ప్రవాహాలు సముద్రంవైపు పరుగెడుతున్నట్లే ఈ నరలోక వీరులంతా ప్రజ్వలిస్తూన్న నీ ముఖంలో ప్రవేశిస్తున్నారు.  


yathā pradīptaṃ jvalanaṃ pataṅgā viśanti nāśāya samṛddhavegāḥ|
tathaiva nāśāya viśanti lokāstavāpi vaktrāṇi samṛddhavegāḥ ‖ 29 ‖

యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః|

తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః ‖ 29 ‖


భావం : చావు కోసం మిడతలు మిక్కిలి వేగంగా మండుతున్న అగ్నిలో ప్రవేశించినట్లే నశించడం కోసం మహావేగంగా నీ నోళ్ళలో ఈ ప్రజలంతా ప్రవేశిస్తున్నారు.  


lelihyase grasamānaḥ samantāllokānsamagrānvadanairjvaladbhiḥ|
tejobhirāpūrya jagatsamagraṃ bhāsastavogrāḥ pratapanti viśhṇo ‖ 30 ‖

లేలిహ్యసే గ్రసమానః సమంతాల్లోకాన్సమగ్రాన్వదనైర్జ్వలద్భిః|

తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణో ‖ 30 ‖


భావం : విష్ణుమూర్తీ! మండుతున్న నీ నోళ్ళతో ఈ సర్వ లోకాలను మింగుతూ రుచి చూస్తున్నావు. జగత్తునంతటిని నీ తేజస్సు తో నింపి తీవ్రమైన కాంతితో దాన్ని తపింపచేస్తున్నావు. 


ākhyāhi me ko bhavānugrarūpo namoastu te devavara prasīda|
viGYātumichChāmi bhavantamādyaṃ na hi prajānāmi tava pravṛttim ‖ 31 ‖

ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్రరూపో నమోఽస్తు తే దేవవర ప్రసీద|

విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం న హి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్ ‖ 31 ‖

భావం : దేవదేవ ఉగ్రరూపంలో వున్న నీ వెవరవో చెప్పు. నీకు నమస్కారం. నన్ను అనుగ్రహించు. ఆది పురుషుడైన నిన్ను గురించి తెలుసుకోదలచాను. నీ ప్రవృత్తి నాకు అర్ధం కావడం లేదు. 

śrībhagavānuvācha |
శ్రీభగవానువాచ |

kāloasmi lokakśhayakṛtpravṛddho lokānsamāhartumiha pravṛttaḥ|
ṛteapi tvāṃ na bhaviśhyanti sarve yeavasthitāḥ pratyanīkeśhu yodhāḥ ‖ 32 ‖

కాలోఽస్మి లోకక్షయకృత్ప్రవృద్ధో లోకాన్సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః|

ఋతేఽపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యేఽవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః ‖ 32 ‖

భావం : శ్రీ భగవానుడు: ఈ లోకసంహారానికి విజృంభించిన కాలస్వరూపుణ్ణి నేను ప్రస్తుతం ఈ ప్రపంచంలో ప్రజలను సంహరించడమే నా సంకల్పం. నీవు యుద్దం చేయకపోయినా శత్రుసైన్యంలోని వీరులంతా వినాశనం పొందడం ఖాయం. 
tasmāttvamuttiśhṭha yaśo labhasva jitvā śatrūnbhuṅkśhva rājyaṃ samṛddham|
mayaivaite nihatāḥ pūrvameva nimittamātraṃ bhava savyasāchin ‖ 33 ‖

తస్మాత్త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధమ్|

మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్ ‖ 33 ‖

భావం : సవ్యసాచీ! అందువల్ల నీవు యుద్దానికి సిద్దమై పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందు. శత్రువులను జయించిన సమవృద్దమైన రాజ్యాన్ని అనుభవించు వీళ్ళందరిని ముందే నేనే చంపేశాను. నీవు నిమిత మాత్రంగా  నిలబడు. 

భగవద్గీతలోని 18అధ్యాయాలు  వాటి భావాలు మరియు ఆడియోల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  
bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 11th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments