Bhagavad Gita 16th Chapter 1-12 Slokas and Meaning in Telugu | సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత


ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA ŚHOḌAŚOADHYĀYAḤ
శ్రీమద్ భగవద్ గీత షోడశోఽధ్యాయః
atha śhoḍaśoadhyāyaḥ |
అథ షోడశోఽధ్యాయః |

śrībhagavānuvācha |
శ్రీభగవానువాచ |
abhayaṃ sattvasaṃśuddhirGYānayogavyavasthitiḥ |
dānaṃ damaścha yaGYaścha svādhyāyastapa ārjavam ‖ 1 ‖
అభయం సత్త్వసంశుద్ధిర్జ్ఞానయోగవ్యవస్థితిః |

దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవమ్ ‖ 1 ‖

ahiṃsā satyamakrodhastyāgaḥ śāntirapaiśunam |
dayā bhūteśhvaloluptvaṃ mārdavaṃ hrīrachāpalam ‖ 2 ‖
అహింసా సత్యమక్రోధస్త్యాగః శాంతిరపైశునమ్ |

దయా భూతేష్వలోలుప్త్వం మార్దవం హ్రీరచాపలమ్ ‖ 2 ‖
tejaḥ kśhamā dhṛtiḥ śauchamadroho nātimānitā |
bhavanti sampadaṃ daivīmabhijātasya bhārata ‖ 3 ‖
తేజః క్షమా ధృతిః శౌచమద్రోహో నాతిమానితా |

భవంతి సంపదం దైవీమభిజాతస్య భారత ‖ 3 ‖

భావం : శ్రీ భగవానుడు: అర్జునా! భయం లేకపోవడం, చిత్తశుద్ది, జ్ఞానయోగనిష్ట, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, యజ్ఞం, వేదపఠనం, తపస్సు, సరళ స్వభావం, అహింస, సత్యం, కోపం లేకపోవడం, త్యాగబుద్ది, శాంతి, చాడీలు చెప్పకపోవడం, భూతదయ, విషయసుఖాలు వాంఛీంచక పోవడం, మృదుత్వం, సిగ్గు, చపలత్వం లేకపోవడం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం, ద్రోహం చేయకపోవడం, దురభిమానం లేకపోవడం- ఈ ఇరవై ఆరు సుగుణలూ దేవతల సంపదవల్ల పుట్టిన వాడికి కలుగతాయి. 

dambho darpoabhimānaścha krodhaḥ pāruśhyameva cha |
aGYānaṃ chābhijātasya pārtha sampadamāsurīm ‖ 4 ‖

దంభో దర్పోఽభిమానశ్చ క్రోధః పారుష్యమేవ చ |

అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీమ్ ‖ 4 ‖

భావం : పార్ధా! రాక్షస సంపదలో పుట్టిన వాడి లక్షణాలు ఇవి కపటం, గర్వం, దూరహంకారం, కోపం, కరినత్వం, అవివేకం.  

daivī sampadvimokśhāya nibandhāyāsurī matā |
mā śuchaḥ sampadaṃ daivīmabhijātoasi pāṇḍava ‖ 5 ‖

దైవీ సంపద్విమోక్షాయ నిబంధాయాసురీ మతా |

మా శుచః సంపదం దైవీమభిజాతోఽసి పాండవ ‖ 5 ‖

భావం : దైవ సంపద మూలంగా మోక్షమూ ఆసుర సంపద వల్ల సంసార బంధమూ కలుగుతాయి. అర్జునా! నీవు దైవ సంపదలో జన్మించావు. కనుక విచారించనక్కరలేదు.  

dvau bhūtasargau lokeasmindaiva āsura eva cha |
daivo vistaraśaḥ prokta āsuraṃ pārtha me śṛṇu ‖ 6 ‖

ద్వౌ భూతసర్గౌ లోకేఽస్మిందైవ ఆసుర ఏవ చ |

దైవో విస్తరశః ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు ‖ 6 ‖

భావం : అర్జునా! ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టిదైవమని, అసురమని రెండు రకాలు. దైవ సంపద గురించి వివరంగా ఇది వరకే చెప్పాను. ఇక అసుర సంపద గురించి విను.   

pravṛttiṃ cha nivṛttiṃ cha janā na vidurāsurāḥ |
na śauchaṃ nāpi chāchāro na satyaṃ teśhu vidyate ‖ 7 ‖

ప్రవృత్తిం చ నివృత్తిం చ జనా న విదురాసురాః |

న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే ‖ 7 ‖

భావం : అసుర స్వభావం కలిగిన వాళ్ళకు చేయదగ్గ దేదో, చేయకూడనిదేదో తెలియదు. వాళ్లలో శుచిత్వం, సదాచారం , సత్యం కనిపించవు.  

asatyamapratiśhṭhaṃ te jagadāhuranīśvaram |
aparasparasambhūtaṃ kimanyatkāmahaitukam ‖ 8 ‖

అసత్యమప్రతిష్ఠం తే జగదాహురనీశ్వరమ్ |

అపరస్పరసంభూతం కిమన్యత్కామహైతుకమ్ ‖ 8 ‖

భావం : ఈ జగత్తు అసత్యమనీ, ఆధారమూ అధిపతి లేనిదనీ, కామవశంలో స్త్రీ పురుషుల కలయిక తప్ప సృష్టికి మరో కారణం లేదని వారు వాదిస్తారు.  
etāṃ dṛśhṭimavaśhṭabhya naśhṭātmānoalpabuddhayaḥ |
prabhavantyugrakarmāṇaḥ kśhayāya jagatoahitāḥ ‖ 9 ‖

ఏతాం దృష్టిమవష్టభ్య నష్టాత్మానోఽల్పబుద్ధయః |

ప్రభవంత్యుగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతోఽహితాః ‖ 9 ‖

భావం : అలాంటి నాస్తికులు ఆత్మను కోల్పోయిన అల్ప బుద్దులు ఘొర కృత్యాలు చేసే లోకకంటకులు, ప్రపంచ వినాశనానికి పుడతారు.  

kāmamāśritya duśhpūraṃ dambhamānamadānvitāḥ |
mohādgṛhītvāsadgrāhānpravartanteaśuchivratāḥ ‖ 10 ‖

కామమాశ్రిత్య దుష్పూరం దంభమానమదాన్వితాః |

మోహాద్గృహీత్వాసద్గ్రాహాన్ప్రవర్తంతేఽశుచివ్రతాః ‖ 10 ‖

భావం : వాళ్లూ అంతూదరీ లేని కోరికలతో ఆడంబరం, గర్వం, దూరభిమానమనే దుర్గుణాలతో, అవివేకం వల్ల దుష్ప్రభాలతో దూరచారులై తిరుగుతారు. 

chintāmaparimeyāṃ cha pralayāntāmupāśritāḥ |
kāmopabhogaparamā etāvaditi niśchitāḥ ‖ 11 ‖
చింతామపరిమేయాం చ ప్రలయాంతాముపాశ్రితాః |

కామోపభోగపరమా ఏతావదితి నిశ్చితాః ‖ 11 ‖
āśāpāśaśatairbaddhāḥ kāmakrodhaparāyaṇāḥ |
īhante kāmabhogārthamanyāyenārthasañchayān ‖ 12 ‖
ఆశాపాశశతైర్బద్ధాః కామక్రోధపరాయణాః |

ఈహంతే కామభోగార్థమన్యాయేనార్థసంచయాన్ ‖ 12 ‖

భావం : వాళ్లు మృతిచెందే వరకు వుండే మితిలేని చింతలతో కామభోగాలను అనుభవించడమే పరమవధిగా భావించి, అంతకు మించిందేది లేదని నమ్ముతారు. ఎన్నో ఆశాపాశాలలో చిక్కుకొని కామక్రోధాలకు వశూలై విషయ సుఖాలను అనుభవించడం కోసం అక్రమ ధనార్జనకు పునుకుంటారు. 
భగవద్గీతలోని 18అధ్యాయాలు  వాటి భావాలు మరియు ఆడియోల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.
bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 16th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments