Bhagavad Gita 2nd Chapter 13-24 Slokas and Meaning in Telugu | భగవద్గీత శ్లోకాలు భావాలు


శ్రీమద్ భగవద్ గీత ద్వితీయోఽధ్యాయః
అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః |

దేహినోఽస్మిన్యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా |
తథా దేహాంతరప్రాప్తిర్ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి ‖ 13 ‖


భావం : జీవిడికి ఈ శరీరం కౌమారం, యవ్వనం, వార్ధక్యం వచ్చినట్టే మరణానతరం మరో శరీరం వస్తుంది. ఇందుకు ధీరుడు దుఃఖించడు.

మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణసుఖదుఃఖదాః |
ఆగమాపాయినోఽనిత్యాస్తాంస్తితిక్షస్వ భారత ‖ 14 ‖

భావం : కుంతీపుత్ర విషయాలకు వశమైన ఇంద్రియాలవల్ల శోతోష్టాది గుణాలు, సుఖదుఖఃలూ కలుగుతూంటాయి. కోరికలకు, ఇంద్రియాలకూ కలయిక ఆశాశ్వతం. కనుక ఓ భరతవీరా ! ఆ బాధలను సహించు.

యం హి న వ్యథయంత్యేతే పురుషం పురుషర్షభ |
సమదుఃఖసుఖం ధీరం సోఽమృతత్వాయ కల్పతే ‖ 15 ‖
భావం : పురుషవర్యా! శీతోష్ణ సుఖదుఖఃదులు ఎవడినో బాధించవో అలాంటి ధీరుడే ముక్తికి అర్హుడు.

నాసతో విద్యతే భావో నాభావో విద్యతే సతః |
ఉభయోరపి దృష్టోఽంతస్త్వనయోస్తత్త్వదర్శిభిః ‖ 16 ‖

భావం : లేనిది ఎప్పటికీ వుండదు. ఉన్నది ఎప్పటికీ లేకపోదు. రెండింటి నిర్ణయం త్తత్వజ్ఞులకే తెలుస్తుంది.


అవినాశి తు తద్విద్ధి యేన సర్వమిదం తతమ్ |
వినాశమవ్యయస్యాస్య న కశ్చిత్కర్తుమర్హతి ‖ 17 ‖
భావం : ఈ విశ్వమంతటా వ్యాపించివున్న ఆత్మవస్తువు నాశనం లేనిది. దానినెవారు అంతం చేయలేరు.

అంతవంత ఇమే దేహా నిత్యస్యోక్తాః శరీరిణః |
అనాశినోఽప్రమేయస్య తస్మాద్యుధ్యస్వ భారత ‖ 18 ‖
భావం : నాశనం లేని ఆత్మకు ఈ శరీరాలు శాశ్వతాలూ కావు. ఆత్మ ఒక్కటే నిత్యం. కనుక ఓ భారత వీర!యుద్దం మొదలు పెట్టు.

య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్చైనం మన్యతే హతమ్ |
ఉభౌ తౌ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే ‖ 19 ‖
భావం : ఈ ఆత్మ చంపుతుందని కానీ, చంపబడుతుంది అని కానీ భావించే వాళ్ళిద్దరూ అజ్ఞానులే. ఆత్మ చంపేది కానీ చచ్చేది కానీ కాదు.

న జాయతే మ్రియతే వా కదాచిన్నాయం భూత్వా భవితా వా న భూయః|
అజో నిత్యః శాశ్వతోఽయం పురాణో న హన్యతే హన్యమానే శరీరే ‖ 20 ‖
భావం : ఆత్మకు పుట్టడం చావడం అనేవి లేవు. అది ఒక్కప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం జరగదు. జన్మరహిత్యమూ, శాశ్వతమూ ,అనాది సిద్దమూ, అయిన ఆత్మ నిత్యం. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనంచేసినా అందులోని ఆత్మ మాత్రం చావదు.


వేదావినాశినం నిత్యం య ఏనమజమవ్యయమ్ |
అథం స పురుషః పార్థ కం ఘాతయతి హంతి కమ్ ‖ 21‖
భావం : పార్ధ! ఆత్మ నాశనరహితమని , చావు పుట్టుకలు లేనిదని, శాశ్వతమైనదని తెలుసుకున్నవాడు ఎవరినైనా ఎలా చంపుతాడు? ఎలా చంపిస్తాడు.

వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోఽపరాణి|
తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్యన్యాని సంయాతి నవాని దేహీ ‖ 22 ‖
భావం : మానవుడు చినిగిపోయిన పాతబట్టలను విడిచిపెట్టేసి కొత్తబట్టలు వేసుకున్నట్టే ఆత్మ కృశించిన శరీరాలను వదిలి కొత్త దేహాలను పొందుతుంది.

నైనం ఛిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః |
న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః ‖ 23 ‖
భావం : ఈ ఆత్మను ఆయుధాలు నరకలేవు. అగ్ని కాల్చలేదు. నీరు తడుపలేదు. గాలి ఎండబెట్టలేదు.

అచ్ఛేద్యోఽయమదాహ్యోఽయమక్లేద్యోఽశోష్య ఏవ చ |
నిత్యః సర్వగతః స్థాణురచలోఽయం సనాతనః ‖ 24 ‖
భావం : ఆత్మ ఖండించరానిది, కాలనిది, తడవనిది, ఎండనిది, అది నిత్యం సర్వావ్యాప్తం, శాశ్వతం, చలనరహితం, సనాతనం.2వ అధ్యాయం యొక్క కేవలం పారాయణ ఆడియో కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
భగవద్గీత మొత్తం అధ్యాయాలు చూడటం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
శ్రీ లలితా సహస్రం , శ్రీ విష్ణు సహస్రం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
శ్రీ లలితా సహస్రం పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here 

bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 2nd chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments

 1. ఓం! ఈ పద్ధతిలో భగవద్గీతను ఇవ్వడం చాల బాగుంది. ఆడియో ఉన్నందున ప్రస్తుతకాలంలో చాల ఉపయోగిస్తుంది. ప్రెజెంటేషన్, శ్లోకాన్ని గానం చేసే పద్ధతి బాగున్నాయి. భావం వ్రాయడంలో స్పెల్లింగ్ / అచ్చు తప్పులు ఉన్నాయి. ఉపయోగించిన స్క్రిప్టులో 'యో' వంటి తప్పులున్నాయి. ఈ లోపాల్ని సవరిస్తే చాల ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

  ReplyDelete
 2. ఓం! ఈ పద్ధతిలో భగవద్గీతను ఇవ్వడం చాల బాగుంది. ఆడియో ఉన్నందున ప్రస్తుతకాలంలో చాల ఉపయోగిస్తుంది. ప్రెజెంటేషన్, శ్లోకాన్ని గానం చేసే పద్ధతి బాగున్నాయి. భావం వ్రాయడంలో స్పెల్లింగ్ / అచ్చు తప్పులు ఉన్నాయి. ఉపయోగించిన స్క్రిప్టులో 'యో' వంటి తప్పులున్నాయి. ఈ లోపాల్ని సవరిస్తే చాల ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

  ReplyDelete
 3. చాలా బాగుదండి.మీ ప్రయత్నానికి జోహార్లు.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

Post a Comment