Bhagavad Gita 2nd Chapter 25-36 Slokas and Meaning in Telugu | భగవద్గీత శ్లోకాలు భావాలు 


ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA DVITĪYOADHYĀYAḤ

శ్రీమద్ భగవద్ గీత ద్వితీయోఽధ్యాయః

atha dvitīyoadhyāyaḥ |

అథ ద్వితీయోఽధ్యాయః |

avyaktoayamachintyoayamavikāryoayamuchyate |
tasmādevaṃ viditvainaṃ nānuśochitumarhasi ‖ 25 ‖

అవ్యక్తోఽయమచింత్యోఽయమవికార్యోఽయముచ్యతే |

తస్మాదేవం విదిత్వైనం నానుశోచితుమర్హసి ‖ 25 ‖


భావం : ఆత్మ జ్ఞానేంద్రియాలకు గోచరించాడు. మనస్సుకు అందదు. వికరాలకు గురికాదు. ఈ ఆత్మతత్వం తెలుసుకునే నీవు విచారించడం మను.

atha chainaṃ nityajātaṃ nityaṃ vā manyase mṛtam |
tathāpi tvaṃ mahābāho naivaṃ śochitumarhasi ‖ 26 ‖

అథ చైనం నిత్యజాతం నిత్యం వా మన్యసే మృతమ్ |

తథాపి త్వం మహాబాహో నైవం శోచితుమర్హసి ‖ 26 ‖


భావం : అర్జునా! ఈ శరీరంతో పాటు ఆత్మకు కూడా సదా చావు పుట్టుకలుంటాయని భావిస్తున్నప్పటికి నీవిలా శోకించవలసిన పని లేదు.

jātasya hi dhruvo mṛtyurdhruvaṃ janma mṛtasya cha |
tasmādaparihāryearthe na tvaṃ śochitumarhasi ‖ 27 ‖

జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుర్ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ |

తస్మాదపరిహార్యేఽర్థే న త్వం శోచితుమర్హసి ‖ 27 ‖


భావం : పుట్టినవాడికి చావు తప్పదు. చచ్చిన వాడికి పుట్టక తప్పదు. తపించారని ఆ విషయంలో తపించ నవసరం లేదు.

avyaktādīni bhūtāni vyaktamadhyāni bhārata |
avyaktanidhanānyeva tatra kā paridevanā ‖ 28 ‖

అవ్యక్తాదీని భూతాని వ్యక్తమధ్యాని భారత |

అవ్యక్తనిధనాన్యేవ తత్ర కా పరిదేవనా ‖ 28 ‖

భావం : జీవులు పుట్టుకకు పూర్వం కానీ , మరణానంతరం కానీ ఏ రూపంలో వుంటాయో ఎవ్వరికీ తెలియదు. మధ్య కాలంలో మాత్రమే కనపడుతాయి. అర్జునా! అలాంటప్పుడు విచారించడమెందుకు?

āścharyavatpaśyati kaśchidenamāścharyavadvadati tathaiva chānyaḥ|
āścharyavachchainamanyaḥ śṛṇoti śrutvāpyenaṃ veda na chaiva kaśchit ‖ 29 ‖

ఆశ్చర్యవత్పశ్యతి కశ్చిదేనమాశ్చర్యవద్వదతి తథైవ చాన్యః|

ఆశ్చర్యవచ్చైనమన్యః శృణోతి శ్రుత్వాప్యేనం వేద న చైవ కశ్చిత్ ‖ 29 ‖


భావం : ఒకడు ఆశ్చర్యంగా ఇలా చూస్తున్నాడు. ఇంకోకడు డిని గురించి విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు. మరొకడు వింతగా వింటున్నాడు. అయితే ఈ ఆత్మ స్వరూప స్వభావాలు తెలుసుకున్న వాడు ఒక్కడు లేడు.

dehī nityamavadhyoayaṃ dehe sarvasya bhārata |
tasmātsarvāṇi bhūtāni na tvaṃ śochitumarhasi ‖ 30 ‖

దేహీ నిత్యమవధ్యోఽయం దేహే సర్వస్య భారత |

తస్మాత్సర్వాణి భూతాని న త్వం శోచితుమర్హసి ‖ 30 ‖


భావం : అన్ని దేహాలలోనూ వుండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఖిఃంచ నక్కరలేదు.

svadharmamapi chāvekśhya na vikampitumarhasi |
dharmyāddhi yuddhāchChreyoanyatkśhatriyasya na vidyate ‖ 31 ‖

స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి |

ధర్మ్యాద్ధి యుద్ధాచ్ఛ్రేయోఽన్యత్క్షత్రియస్య న విద్యతే ‖ 31 ‖


భావం : నీ ధర్మాన్ని తెలుసుకొని అయినా నీవు జంకకు. ఎందుకంటే క్షత్రియుడికి ధర్మయుద్దనికి మించిన మహభాగ్యం మరోకటి లేదు.

yadṛchChayā chopapannaṃ svargadvāramapāvṛtam |
sukhinaḥ kśhatriyāḥ pārtha labhante yuddhamīdṛśam ‖ 32 ‖

యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతమ్ |

సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశమ్ ‖ 32 ‖
భావం : తెరచివుంచిన స్వర్గద్వారం లాంటి ఈ సంగ్రామం నీకు అప్రయత్నంగా లభించింది. ఇలాంటి సదవకాశం పుణ్యం చేసుకున్న క్షత్రియులే పొంద గలుగుతారు. 

atha chettvamimaṃ dharmyaṃ saṅgrāmaṃ na kariśhyasi |
tataḥ svadharmaṃ kīrtiṃ cha hitvā pāpamavāpsyasi ‖ 33 ‖

అథ చేత్త్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి |

తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి ‖ 33 ‖


భావం : నీవు ఈ ధర్మయుద్దం చేయకపోతే నీ కులధర్మమూ, పేరు ప్రఖ్యాతులు, పాడు చేసి పాపం కట్టుకుంటావు.

akīrtiṃ chāpi bhūtāni kathayiśhyanti teavyayām |
sambhāvitasya chākīrtirmaraṇādatirichyate ‖ 34 ‖

అకీర్తిం చాపి భూతాని కథయిష్యంతి తేఽవ్యయామ్ |

సంభావితస్య చాకీర్తిర్మరణాదతిరిచ్యతే ‖ 34 ‖


భావం : అంతే కాకుండా నీ అపకీర్తిని ప్రజలు చిరకాలం చెప్పుకుంటారు. పరువు , ప్రతిష్ట లున్న వాడికి అపనిందకంటే మరణమే మంచిది.

bhayādraṇāduparataṃ maṃsyante tvāṃ mahārathāḥ |
yeśhāṃ cha tvaṃ bahumato bhūtvā yāsyasi lāghavam ‖ 35 ‖

భయాద్రణాదుపరతం మంస్యంతే త్వాం మహారథాః |

యేషాం చ త్వం బహుమతో భూత్వా యాస్యసి లాఘవమ్ ‖ 35 ‖

భావం : ఇన్నాళ్ళూ నిన్ను మహావీరుడిగా గౌరవిస్తున్న వాళ్ళంతా భయపడి యుద్దం మానేశావని భావించి చులకనగా చూస్తారు.

avāchyavādāṃścha bahūnvadiśhyanti tavāhitāḥ |
nindantastava sāmarthyaṃ tato duḥkhataraṃ nu kim ‖ 36 ‖

అవాచ్యవాదాంశ్చ బహూన్వదిష్యంతి తవాహితాః |

నిందంతస్తవ సామర్థ్యం తతో దుఃఖతరం ను కిమ్ ‖ 36 ‖


భావం : నీ శత్రువులు నీ పరాక్రమాన్ని నిందిస్తూ అనరని మాటలెన్నో అంటారు. అంతకుమించిన దుఖఃమేముంది ? 


bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 2nd chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments