ప్రతి సమస్యకు భగవద్గీత చెప్పిన పరిష్కారాలు ప్రశ్నల రూపం లో | Bhagavad Gita Give Solutions for every Problem 30th Question


30th Question :
ప్రశ్న ) నా మిత్రుడంటాడు: దేవతలను ఆరాధించడం శుద్ద దండగా", మన కంటికి కనపడని దేవతలు మనం చేసే యాగాలాను, పూజలను చూస్తున్నారా ? వాళ్ళు మనకేం చేస్తారు ? యజ్ఞాలు , యాగాలు ఇవి అన్నీ అంధవిశ్వాసాలు "మనకున్న దాన్ని చక్కగా అనుభవిస్తే తప్పేమీటని." ఇది నిజమేనా  ? 

దేవాన్భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః |
పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ ‖ (3వ అ - 11వ శ్లో) 

ఇష్టాన్భోగాన్హి వో దేవా దాస్యంతే యజ్ఞభావితాః |

తైర్దత్తానప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తే స్తేన ఏవ సః ‖ (3వ అ - 12వ శ్లో)

జవాబు : మానవలోకంలో మనం తరచూ వినే పదం అంధవిశ్వాసం. అంధులు కొందరు మనకీమంత్రాన్ని ఉపదేశించి మనల్ని జ్ఞానంధుల్నిగా తయారు చేశారు. మీ మిత్రుడు ఈ జాతివాడే. యజ్ఞ యాగాల ద్వారా దేవతలను మనం తృప్తి పరిస్తే వారు మనకు పాడి, పంట మొదలగు అన్నీ సంవృద్దులను ఇస్తారు. వారిచ్చిన సుఖభోగాల్లో కొన్నిటిని కృతజ్ఞత గా హవిస్సురూపంలో వారికివ్వడం వల్ల మనకు ఈ లోకంలోను, పరలోకంలోను సుఖశాంతులు కలుగుతాయి. వారిచ్చిన సంపదలో వారికే కొంచం అర్పించకుండా స్వార్ధంతో చక్కగా మనమే అనుభవిస్తే, వారి ఆస్తి ని అపహరించిన దొంగలమే అవుతాం మనం. అంధవిశ్వనమంత్రపు మాయలోబడి మనం కృతఘ్నాలమైనాం. కాబట్టే వర్షాలు లేకపోవడం,కరువులు, కాటకలు, ఉప్పెనలు, పంటలు పండకపోవడం, ఊళ్లు, దేశాలు కొట్టుకుపోవడాలు సంభావిస్తున్నాయి. యజ్ఞం చేయడం వల్ల సుభిక్షంగా దేశముంటుందని సాంకేతికంగా కూడా నిరూపించవచ్చు. పాశ్చత్యూలు చాలా మంది నిరూపించారు కూడ. కనుక అంధవిశ్వసాల అన్నిటినీ తోసిపుచ్చద్దని మి మిత్రులతో చెప్పండి.


తదుపరి భగవద్గీత యొక్క ప్రశ్నలు జవాబులు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 


శివ సంబంధ ఉచిత పిడిఎఫ్ పుస్తకాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 


లలిత సహస్రం పిడిఎఫ్ పుస్తకం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 


భగవద్గీత శ్లోకాలు వాటి భావాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
bhagavad gita in telugu, bhagavad gita solutions, bhagavad gita pdf download, bhagavad gita online quiz, bhagavd gita questions and answers hindu temples guide bhagavad gita.

Comments