Bhagavad Gita 18th Chapter 31-40 Slokas and Meaning in Telugu | సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత


ŚRĪMAD BHAGAVAD GĪTA AŚHṬĀDAŚOADHYĀYAḤ

శ్రీమద్ భగవద్ గీత అష్టాదశోఽధ్యాయః

atha aśhṭādaśoadhyāyaḥ |
అథ అష్టాదశోఽధ్యాయః |
yayā dharmamadharmaṃ cha kāryaṃ chākāryameva cha |
ayathāvatprajānāti buddhiḥ sā pārtha rājasī ‖ 31 ‖

యయా ధర్మమధర్మం చ కార్యం చాకార్యమేవ చ |

అయథావత్ప్రజానాతి బుద్ధిః సా పార్థ రాజసీ ‖ 31 ‖భావం : పార్థా! ధర్మా ధర్మాలనూ, కార్యాకర్యాలను, సరిగా తెలుసుకోలేని బుద్ధి రాజసబుద్ధి.

adharmaṃ dharmamiti yā manyate tamasāvṛtā |
sarvārthānviparītāṃścha buddhiḥ sā pārtha tāmasī ‖ 32 ‖

అధర్మం ధర్మమితి యా మన్యతే తమసావృతా |

సర్వార్థాన్విపరీతాంశ్చ బుద్ధిః సా పార్థ తామసీ ‖ 32 ‖


భావం : పార్థా! అజ్ఞానాoధకారం వల్ల అధర్మాన్ని ధర్మాంగా, ప్రతి విషయాన్ని విరుద్దంగా, విపరీతంగా భావించే బుద్ధి తామస బుద్ధి.

dhṛtyā yayā dhārayate manaḥprāṇendriyakriyāḥ |
yogenāvyabhichāriṇyā dhṛtiḥ sā pārtha sāttvikī ‖ 33 ‖

ధృత్యా యయా ధారయతే మనఃప్రాణేంద్రియక్రియాః |

యోగేనావ్యభిచారిణ్యా ధృతిః సా పార్థ సాత్త్వికీ ‖ 33 ‖

భావం : పార్థా! మనసు, ప్రాణం, ఇంద్రియాలు-వీటి వ్యాపారాలను యోగసాధనతో నిలబెట్టగలిగే నిశ్చలదైర్యం సాత్త్విక ధైర్యం.

yayā tu dharmakāmārthāndhṛtyā dhārayatearjuna |
prasaṅgena phalākāṅkśhī dhṛtiḥ sā pārtha rājasī ‖ 34 ‖

యయా తు ధర్మకామార్థాంధృత్యా ధారయతేఽర్జున |

ప్రసంగేన ఫలాకాంక్షీ ధృతిః సా పార్థ రాజసీ ‖ 34 ‖

భావం : పార్థా! ధర్మార్థకామాల పట్ల అభిలాష, అభిమానం, ఫలభిలాష కలిగి వుండే ధైర్యం రాజసదైర్యం.  

yayā svapnaṃ bhayaṃ śokaṃ viśhādaṃ madameva cha |
na vimuñchati durmedhā dhṛtiḥ sā pārtha tāmasī ‖ 35 ‖

యయా స్వప్నం భయం శోకం విషాదం మదమేవ చ |

న విముంచతి దుర్మేధా ధృతిః సా పార్థ తామసీ ‖ 35 ‖

భావం : పార్థా! బుద్ధిలేనివాడు నిద్ర, భయం, విషాదం, మదం-వీటిని విడిచి పెట్టకుండా చేసే ధైర్యం తామస ధైర్యం.

sukhaṃ tvidānīṃ trividhaṃ śṛṇu me bharatarśhabha |
abhyāsādramate yatra duḥkhāntaṃ cha nigachChati ‖ 36 ‖

సుఖం త్విదానీం త్రివిధం శృణు మే భరతర్షభ |

అభ్యాసాద్రమతే యత్ర దుఃఖాంతం చ నిగచ్ఛతి ‖ 36 ‖
yattadagre viśhamiva pariṇāmeamṛtopamam |
tatsukhaṃ sāttvikaṃ proktamātmabuddhiprasādajam ‖ 37 ‖
యత్తదగ్రే విషమివ పరిణామేఽమృతోపమమ్ |

తత్సుఖం సాత్త్వికం ప్రోక్తమాత్మబుద్ధిప్రసాదజమ్ ‖ 37 ‖

భావం : భరత శ్రేష్ఠ! మానవుడికి అభ్యసించేకొద్ది ఆనందం, దుఃఖవినాశనం కలుగజేసే సుఖం మూడు విధాలు. దాన్ని గురించి తెలియజేస్తాను విను. 

viśhayendriyasaṃyogādyattadagreamṛtopamam |
pariṇāme viśhamiva tatsukhaṃ rājasaṃ smṛtam ‖ 38 ‖

విషయేంద్రియసంయోగాద్యత్తదగ్రేఽమృతోపమమ్ |

పరిణామే విషమివ తత్సుఖం రాజసం స్మృతమ్ ‖ 38 ‖

భావం : మొదట అమృత  తుల్యoగా వుండి చివరకు విషంగా మారే సుఖం విషయాలు, ఇంద్రియాలు కలయిక వల్ల కలిగేది రాజ సుఖం అవుతుంది.

yadagre chānubandhe cha sukhaṃ mohanamātmanaḥ |
nidrālasyapramādotthaṃ tattāmasamudāhṛtam ‖ 39 ‖

యదగ్రే చానుబంధే చ సుఖం మోహనమాత్మనః |

నిద్రాలస్యప్రమాదోత్థం తత్తామసముదాహృతమ్ ‖ 39 ‖

భావం : నిద్ర, బద్ధకం, ప్రమాదాల వల్ల జనించి, ఆదిలోనూ, అంతంలోనూ, మొహం కలుగజేసే సుఖాన్ని తామస సుఖం అంటారు.

na tadasti pṛthivyāṃ vā divi deveśhu vā punaḥ |

sattvaṃ prakṛtijairmuktaṃ yadebhiḥ syāttribhirguṇaiḥ ‖ 40 ‖

న తదస్తి పృథివ్యాం వా దివి దేవేషు వా పునః |

సత్త్వం ప్రకృతిజైర్ముక్తం యదేభిః స్యాత్త్రిభిర్గుణైః ‖ 40 ‖


భావం : ప్రకృతి వల్ల కలిగిన ఈ మూడు గుణాలలో ముడిపడని వస్తువేది భూలోకంలో కాని, స్వర్గలోకంలో కానీ, దేవతలలో కాని లేదు.
భగవద్గీతలోని 18అధ్యాయాలు  వాటి భావాలు మరియు ఆడియోల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.  bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 18th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments