గోవిందాశ్రిత గోకులబృందా | Annamayya Keerthanalu


గోవిందాశ్రిత గోకులబృందా |
పావన జయజయ పరమానంద ||

జగదభిరామ సహస్రనామ |
సుగుణధామ సంస్తుతనామ |
గగనశ్యామ ఘనరిపు భీమ |
అగణిత రఘువంశాంబుధి సోమ ||

జననుత చరణా శరణ్యు శరణా |
దనుజ హరణ లలిత స్వరణా |
అనఘ చరణాయత భూభరణా |
దినకర సన్నిభ దివ్యాభరణా ||

గరుడ తురంగా కారోత్తుంగా |
శరధి భంగా ఫణి శయనాంగా |
కరుణాపాంగా కమల సంగా |
వర శ్రీ వేంకట గిరిపతి రంగా ||

More Annamayya Keerthanas Click Here Below Link:
అన్నమయ్య కీర్తనలు 
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu, అన్నమయ్య కీర్తనలు 

Comments