మంగాంబుధి హనుమంతా నీ శరణ | Annamayya Keerthanalu


రాగం: ధర్మవతి, తాళం: ఆది

మంగాంబుధి హనుమంతా నీ శరణ |
మంగవించితిమి హనుమంతా ||

బాలార్క బింబము ఫలమని ప ట్టిన
ఆలరి చేతల హనుమంతా |
తూలని బ్రహ్మాదులచే వరములు
ఓలి చేకొనినా హనుమంతా ||
జలధి దాట నీ సత్వము కపులకు
అలరి తెలిపితివి హనుమంతా |
ఇలయు నాకసము నేకముగా, నటు
బలిమి పెరిగితివి భళి హనుమంతా ||

పాతాళము లోపలి మైరావణు
ఆతల జంపిన హనుమంతా |
చేతులు మోడ్చుక శ్రీ వేంకటపతి
నీ తల గోలిచే హిత హనుమంతా ||
annamayya rachanalu in telugu, annamayya keerthanalu book pdf, tallapaka annamacharya sankeerthanalu, annamayya wikipedia, annamayya krutulu, annamayya jeevitha charitra, annamayya keerthana telugu songs, annamayya srungara keerthanalu, annamayyacharya keerthanalu telugu poems, annamacharya keerhanalu

Comments