Drop Down Menus

Bhagavad Gita 9th Chapter 23-34 Slokas and Meaning in Telugu |సరళమైన తెలుగు లో భగవద్గీత

శ్రీమద్ భగవద్ గీత నవమోఽధ్యాయః
అథ నవమోఽధ్యాయః |

యేఽప్యన్యదేవతా భక్తా యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః |
తేఽపి మామేవ కౌంతేయ యజంత్యవిధిపూర్వకమ్ ‖ 23 ‖


భావం : కౌంతేయా! ఇతర దేవతలను భక్తి శ్రద్దలతో భజించే వాళ్ళు కూడా నన్నే పూజిస్తున్నారు.  

అహం హి సర్వయజ్ఞానాం భోక్తా చ ప్రభురేవ చ |
న తు మామభిజానంతి తత్త్వేనాతశ్చ్యవంతి తే ‖ 24 ‖
భావం : సర్వ యజ్ఞలలో భోక్త , ప్రభువు నేనే. ఇతర దేవతల భక్తులు ఈ వాస్తవాన్ని గ్రహించలేక మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతుంటారు. 

యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్పితౄన్యాంతి పితృవ్రతాః |
భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మద్యాజినోఽపి మామ్ ‖ 25 ‖
భావం : దేవతలను సేవించే వాళ్ళు దేవతలనూ, పితృదేవతలను ఆరాధించే వాళ్ళు పితృదేవతలనూ, భూతాలను అర్పించే వాళ్ళు భూతాలను పొందుతారు. నన్ను పూజించే వాళ్ళు నన్నే పొందుతారు. 

పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్ఛతి |
తదహం భక్త్యుపహృతమశ్నామి ప్రయతాత్మనః ‖ 26 ‖
భావం : పరిశుద్ధుడైన మనస్సు కలిగినవాడు భక్తితో నాకు ఆకుకాని, పువ్వుకాని, పండుకాని, నీరుకాని సమర్పిస్తే సాధారంగా స్వీకరిస్తాను.  

యత్కరోషి యదశ్నాసి యజ్జుహోషి దదాసి యత్ |
యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణమ్ ‖ 27 ‖
భావం : కౌంతేయా! నీవు ఏం చేసినా భోజనం చేసినా, హోమం చేసినా, దానం చేసినా, తపస్సు చేసినా నాకు ఆ సర్వం సమర్పించు. 

శుభాశుభఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మబంధనైః |
సంన్యాసయోగయుక్తాత్మా విముక్తో మాముపైష్యసి ‖ 28 ‖
భావం : శుభాశుభఫలాలు కలగజేసె కర్మబంధాల నుంచి నీవు అలా విముక్తి పొందుతావు. సన్యాసయోగం అవలంబిస్తే జీవించి వుండగానే ముక్తిపొంది, మరణనంతరం నన్ను చెరుతావు.

సమోఽహం సర్వభూతేషు న మే ద్వేష్యోఽస్తి న ప్రియః |
యే భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తే తేషు చాప్యహమ్ ‖ 29 ‖
భావం : సమస్త ప్రాణుల పట్ల సమభావం కలిగిన నాకు విరోధి కాని ఇష్టుడుకాని లేడు. నన్ను భక్తితో భజించే వాళ్ళు నాలోనూ, నేను వాళ్ళలోనూ వుంటాను.  

అపి చేత్సుదురాచారో భజతే మామనన్యభాక్ |
సాధురేవ స మంతవ్యః సమ్యగ్వ్యవసితో హి సః ‖ 30 ‖
భావం : ఎంతటి పాపి అయినప్పటికీ ఏకాగ్రచిత్తంతో నన్ను సేవించేవాణ్ణి సాధువుగానే భావించాలి. ఎందువల్లనంటే అతని సంకల్పం మంచిది.


క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మా శశ్వచ్ఛాంతిం నిగచ్ఛతి |
కౌంతేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్తః ప్రణశ్యతి ‖ 31 ‖
భావం : అలాంటివాడు అచిరకాలంలోనే ధర్మాత్ముడై, శాశ్వతశాంతి పొందుతాడు. కౌంతేయా! నా భక్తుడెప్పుడు చెడిపొడని ఘంటాపధంగా శపధంచేసి మరి చెప్పు. 

మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య యేఽపి స్యుః పాపయోనయః |
స్త్రియో వైశ్యాస్తథా శూద్రాస్తేఽపి యాంతి పరాం గతిమ్ ‖ 32 ‖
భావం : పార్ధ! నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే పాపజన్మలుగాని, స్త్రీలుకాని, వైశ్యులుకాని, శుద్రులుకాని పరమశాంతిపదం పొందుతారు.  

కిం పునర్బ్రాహ్మణాః పుణ్యా భక్తా రాజర్షయస్తథా |
అనిత్యమసుఖం లోకమిమం ప్రాప్య భజస్వ మామ్ ‖ 33 ‖
భావం : ఇక పుణ్యాత్ములైన బ్రాహ్మణులు, భక్తులైన రాజర్షుల గురించి వేరే చెప్పాలా ? సుఖం లేని అశాశ్వతమైన ఈ లోకంలో పుట్టిన నీవు నన్ను సేవించు.  

మన్మనా భవ మద్భక్తో మద్యాజీ మాం నమస్కురు |
మామేవైష్యసి యుక్త్వైవమాత్మానం మత్పరాయణః ‖ 34 ‖
భావం : నామీదే మనస్సు, భక్తి కలిగి నన్నే పూజించు, నాకే నమస్కరించు. ఇలా నన్ను ఆశ్రయించి, నా మీదే మనస్సు నిలిపితే నన్నే పొందుతావు.

ఓం తత్సదితి శ్రీమద్భగవద్గీతాసూపనిషత్సు బ్రహ్మవిద్యాయాం యోగశాస్త్రే శ్రీకృష్ణార్జునసంవాదే
రాజవిద్యారాజగుహ్యయోగో నామ నవమోఽధ్యాయః ‖ 9 ‖

9వ అధ్యాయం యొక్క కేవలం పారాయణ ఆడియో కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
భగవద్గీత మొత్తం అధ్యాయాలు చూడటం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
శ్రీ లలితా సహస్రం , శ్రీ విష్ణు సహస్రం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
శ్రీ లలితా సహస్రం పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here 

bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 9th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning
ఇవి కూడా చూడండి
తిరుమల సమాచారం
ప్రసిద్ద ఆలయాలు
టూర్ ప్యాకేజీలు 
ఫోన్ నెంబర్లు
స్తోత్రాలు
పంచాంగం
పిల్లల పేర్లు
ఉచిత సంగీత క్లాసులు
రాశి ఫలాలు
పెళ్లి ముహుర్తాలు

Comments

FOLLOW US ON :

మీరు హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ వాట్స్ యాప్ మరియు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లో జాయిన్ కాకపోయి ఉంటే ఫోటో పై క్లిక్ చేస్తే జాయిన్ అవుతారు.