ప్రతి సమస్యకు భగవద్గీత చెప్పిన పరిష్కారాలు ప్రశ్నల రూపం లో | Bhagavad Gita Give Solutions for every Problem 17th Question


17th Question :
ప్రశ్న ) నేను చేయాలనుకున్న పని విషయంలో ముందు ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాను. మళ్ళా ఆలోచించి అది బాగాలేదని నిర్ణయం మార్చుకున్నాను. స్నేహితులంతా మంచిఫలితం రాదన్నారు. ఏమవుతుందోనని లోపల ఆందోళన. ఏం చేయాలి  ? ఇలా నిర్ణయాలు ఎంతకాలం మారుస్తుండడం ? అది మంచిపనేనా ?

వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధిరేకేహ కురునందన |
బహుశాఖా హ్యనంతాశ్చ బుద్ధయోఽవ్యవసాయినామ్ ‖ (2వ అ - 41వ శ్లో)

జవాబు :  దేశ-కాల-పాత్రాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని చక్కగా విచారించి ఒక నిశ్చయానికి రావాలి. నిర్ణయం తీసుకున్న తరువాత సామాన్యంగా ఎవరు సలహా చెప్పిన మళ్లా, మళ్లా మార్చడానికి ప్రయత్నించకు. అలా మారుస్తూ పోతుంటే నీలో ఆత్మవిశ్వాసం సన్నగిల్లుతుంది. అంతేకాదు ఇకముందు నీకెవరూ సలహా కూడా చెప్పరు. పరి పరి విధాలా ఆలోచిస్తూ చివరకు నీవేపని సాధించలేవు. కనుక స్థిరసంకల్పాన్ని అలపరచుకో. విజయం లభిస్తుంది. తదుపరి భగవద్గీత యొక్క ప్రశ్నలు జవాబులు కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. శివ సంబంధ ఉచిత పిడిఎఫ్ పుస్తకాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 


లలిత సహస్రం పిడిఎఫ్ పుస్తకం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. 
భగవద్గీత శ్లోకాలు వాటి భావాల కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
bhagavad gita in telugu, bhagavad gita solutions, bhagavad gita pdf download, bhagavad gita online quiz, bhagavd gita questions and answers hindu temples guide bhagavad gita.

Comments