Today Tirumala Darshan Information:

నమస్కారం హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం. టెంపుల్స్ గైడ్ కాల్ సెంటర్. కాల్ సెంటర్ వారికి జీతాలు ఇవ్వాలి కాబట్టి టెంపుల్స్ గైడ్ సభ్యత్వం ఉన్న వారికి మాత్రమే కాల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. జీవితకాల సభ్యత్వం 100 రూపాయలు మాత్రమే. 8247325819 ఈ నంబర్ కు gpay లేదా ఫోన్ పే చేయగలరు.

Temples News

Welcome to Hindu Temples Guide ***హిందూ టెంపుల్స్ గైడ్ కు స్వాగతం . .** శ్రీశైలం లో స్పర్శ దర్శనాలు ప్రతి రోజు ఉదయం 7 గంటలకు , మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు , రాత్రి 9 గంటలకు ఉంటాయి టికెట్ ధర 500 రూపాయలు ఆన్లైన్ లో లేదా నేరుగా ఆలయం దగ్గర కూడా బుక్ చేస్కోవచ్చు .** శ్రీకాళహస్తి లో అన్ని రోజులు రాహుకేతు పూజలు చేస్తారురాహుకేతు పూజలు ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు చేస్తారు. ** 

Bhagavad Gita 11th Chapter 23-33 Slokas and Meaning in Telugu | భగవద్గీత 11వ అధ్యాయం 23-33 శ్లోకాల భావాలు

శ్రీమద్ భగవద్ గీత ఏకాదశోఽధ్యాయః

అథ ఏకాదశోఽధ్యాయః |

రూపం మహత్తే బహువక్త్రనేత్రం మహాబాహో బహుబాహూరుపాదమ్|

బహూదరం బహుదంష్ట్రాకరాలం దృష్ట్వా లోకాః ప్రవ్యథితాస్తథాహమ్ ‖ 23 ‖


భావం : మహాబాహూ ! ఎన్నో ముఖాలు, కళ్ళు, చేతులు, తోడలు, పాదాలు, కడుపులు, కోరలతో, భయంకరంగా వున్న నీరూపం చూసి లోకులంతా ఎంతో భయపడుతున్నారు. అలాగే నేనూ భయపడుతున్నను. 


నభఃస్పృశం దీప్తమనేకవర్ణం వ్యాత్తాననం దీప్తవిశాలనేత్రమ్|

దృష్ట్వా హి త్వాం ప్రవ్యథితాంతరాత్మా ధృతిం న విందామి శమం చ విష్ణో ‖ 24 ‖
భావం : ఆకాశనీ అంటుతూ, అనేక రంగులతో ప్రకాశిస్తూ, నోళ్ళు విప్పి ఉజ్జ్వల విశాల నేత్రాలతో వున్న నిన్ను చూసి ఎంతో భయపడిపోయిన నేను ధైర్యం, శాంతి పొందలేకపోతున్నాను.


దంష్ట్రాకరాలాని చ తే ముఖాని దృష్ట్వైవ కాలానలసంనిభాని|

దిశో న జానే న లభే చ శర్మ ప్రసీద దేవేశ జగన్నివాస ‖ 25 ‖
భావం : కోరలతో భయంకరంగా ప్రళయకాలంలోని అగ్నిలాగ కనవస్తున నీ ముఖాలు నాకు దిక్కు తోచకుండా చేశాయి. దేవేశా! జగన్ని వసా దిగులుపడి వున్న నన్ను అనుగ్రహించు. 

అమీ చ త్వాం ధృతరాష్ట్రస్య పుత్రాః సర్వే సహైవావనిపాలసంఘైః|

భీష్మో ద్రోణః సూతపుత్రస్తథాసౌ సహాస్మదీయైరపి యోధముఖ్యైః ‖ 26 ‖
వక్త్రాణి తే త్వరమాణా విశంతి దంష్ట్రాకరాలాని భయానకాని|

కేచిద్విలగ్నా దశనాంతరేషు సందృశ్యంతే చూర్ణితైరుత్తమాంగైః ‖ 27 ‖
భావం : ఎంతోమంది రాజులతోపాటు ఈ దృతరాష్ట్రుడి పుత్రులు, భీష్ముడు, ద్రోణుడు, కర్ణుడు అలాగే మనపక్షానికి చెందిన ప్రముఖయోధులూ వాడి కొరలతో భయంకరాలైన నీ నీళ్ళోలోకి వడివడిగా ప్రవేశితున్నారు. వాళ్ళలో కొంతమంది నీ పళ్ల సందులో ఇరుకుపోయి పొడి అయిపోతున్న తలలతో కనిపిస్తున్నారు. 


యథా నదీనాం బహవోఽంబువేగాః సముద్రమేవాభిముఖా ద్రవంతి|

తథా తవామీ నరలోకవీరా విశంతి వక్త్రాణ్యభివిజ్వలంతి ‖ 28 ‖
భావం : అనేక నది ప్రవాహాలు సముద్రంవైపు పరుగెడుతున్నట్లే ఈ నరలోక వీరులంతా ప్రజ్వలిస్తూన్న నీ ముఖంలో ప్రవేశిస్తున్నారు.

యథా ప్రదీప్తం జ్వలనం పతంగా విశంతి నాశాయ సమృద్ధవేగాః|

తథైవ నాశాయ విశంతి లోకాస్తవాపి వక్త్రాణి సమృద్ధవేగాః ‖ 29 ‖
భావం : చావు కోసం మిడతలు మిక్కిలి వేగంగా మండుతున్న అగ్నిలో ప్రవేశించినట్లే నశించడం కోసం మహావేగంగా నీ నోళ్ళలో ఈ ప్రజలంతా ప్రవేశిస్తున్నారు. 

లేలిహ్యసే గ్రసమానః సమంతాల్లోకాన్సమగ్రాన్వదనైర్జ్వలద్భిః|

తేజోభిరాపూర్య జగత్సమగ్రం భాసస్తవోగ్రాః ప్రతపంతి విష్ణో ‖ 30 ‖
భావం : విష్ణుమూర్తీ! మండుతున్న నీ నోళ్ళతో ఈ సర్వ లోకాలను మింగుతూ రుచి చూస్తున్నావు. జగత్తునంతటిని నీ తేజస్సు తో నింపి తీవ్రమైన కాంతితో దాన్ని తపింపచేస్తున్నావు.

ఆఖ్యాహి మే కో భవానుగ్రరూపో నమోఽస్తు తే దేవవర ప్రసీద|

విజ్ఞాతుమిచ్ఛామి భవంతమాద్యం న హి ప్రజానామి తవ ప్రవృత్తిమ్ ‖ 31 ‖
భావం : దేవదేవ ఉగ్రరూపంలో వున్న నీ వెవరవో చెప్పు. నీకు నమస్కారం. నన్ను అనుగ్రహించు. ఆది పురుషుడైన నిన్ను గురించి తెలుసుకోదలచాను. నీ ప్రవృత్తి నాకు అర్ధం కావడం లేదు.
శ్రీభగవానువాచ |

కాలోఽస్మి లోకక్షయకృత్ప్రవృద్ధో లోకాన్సమాహర్తుమిహ ప్రవృత్తః|

ఋతేఽపి త్వాం న భవిష్యంతి సర్వే యేఽవస్థితాః ప్రత్యనీకేషు యోధాః ‖ 32 ‖
భావం : శ్రీ భగవానుడు: ఈ లోకసంహారానికి విజృంభించిన కాలస్వరూపుణ్ణి నేను ప్రస్తుతం ఈ ప్రపంచంలో ప్రజలను సంహరించడమే నా సంకల్పం. నీవు యుద్దం చేయకపోయినా శత్రుసైన్యంలోని వీరులంతా వినాశనం పొందడం ఖాయం.

తస్మాత్త్వముత్తిష్ఠ యశో లభస్వ జిత్వా శత్రూన్భుంక్ష్వ రాజ్యం సమృద్ధమ్|

మయైవైతే నిహతాః పూర్వమేవ నిమిత్తమాత్రం భవ సవ్యసాచిన్ ‖ 33 ‖
భావం : సవ్యసాచీ! అందువల్ల నీవు యుద్దానికి సిద్దమై పేరు ప్రఖ్యాతలు పొందు. శత్రువులను జయించిన సమవృద్దమైన రాజ్యాన్ని అనుభవించు వీళ్ళందరిని ముందే నేనే చంపేశాను. నీవు నిమిత మాత్రంగా  నిలబడు. 


11వ అధ్యాయం యొక్క కేవలం పారాయణ ఆడియో కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
భగవద్గీత మొత్తం అధ్యాయాలు చూడటం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
శ్రీ లలితా సహస్రం , శ్రీ విష్ణు సహస్రం కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి
శ్రీ లలితా సహస్రం పిడిఎఫ్ బుక్ కొరకు ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి 
Bhagavad Gita Slokas with Audios in English Click Here 

bhagavad gita in telugu, bhagavad gita telugu meanings, bhagavad gita learning audios, bhagavad gita 11th chapter, bhagavad gita slokas with meaning, bhagavad gita pdf, bhagavad gita lyrics in telugu, bhagavad gita lyrics in english, bhagavad gita all chapters with meaning

Comments