భగవద్గీత క్విజ్ - Temples Guide Bhagavad Gita Quize 11th Question

Q. భగవద్గీత మొదటి అధ్యాయంలో చెప్పబడిన మహారథుడు అనగా ఎంతమంది యోధులతో ఒక్కడే యుధ్ధము చేయగలడు?

a) ఐదువేలమంది.

b) పదహారువేలమంది.

c) పదివేలమంది.

d) ఇరవైవేలమంది.

Famous Posts:

మంగళ, శుక్రవారాల్లో ఎవరికీ డబ్బు ఇవ్వకూడదా? 

భర్త భార్య మాట వినాలంటే ఏమి చేయాలి ? 

వాస్తు ప్రకారం ఈ మార్పులు చేసుకుంటే సంపదలు పెరుగుతాయి.

శివుడు చెప్పిన ‘ఆదివిద్య’లు

శివ గుణాలు లోకానికి సందేశాలు

భార్యలు భర్తల కాళ్లను వత్తాలట ఎందుకో మీకు తెలుసా ?

కూతురా కోడలా ఎవరు ప్రధానం...? 

bhagavad gita quiz chapter 1, bhagavad gita quiz pdf, bhagavad gita quiz with certificate, bhagavad gita quiz in telugu, bhagavad gita quiz chapter 2, online gita quiz, bhagavad gita quiz questions and answers in telugu, bhagavad gita quiz 2022

Comments